Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia

Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia od 1. 1. 2017 (ďalej „dotácia“) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica.

Článok 2
Vymedzenie subjektov na poskytnutie dotácie

1. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica:
a)   Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ul. 419/35, Kremnica s elokovaným pracoviskom Jastrabá 188
b)   Centrum voľného času, Angyalova ul. 401/26, Kremnica
c)   Materská škola, Dolná ul. 57/37, Kremnica s elokovaným pracoviskom na Ul. J. Langsfelda 695/7 v Kremnici
d)   Školské jedálne, ktoré sú súčasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
f)   Školské kluby detí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

2. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto neštátnym školám a školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica:
a) Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici, Dolná ul. 49, Kremnica
b) Súkromná základná umelecká škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
c) Súkromná školská jedáleň pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
d) Súkromná materská škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
e) Súkromný školský klub detí pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
f) Školský internát pri Súkromnom 8-ročnom gymnáziu pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
g) Súkromné centrum voľného času „Nádvorie“

Článok 3
Určenie výšky a spôsobu poskytnutia dotácie

1. Mesto poskytne dotáciu príjemcovi podľa článku 2 mesačne vo výške 1/12 dotácie na príslušný kalendárny rok, najneskôr do 20. dňa príslušného mesiaca.
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
3. Výška dotácie na dieťa/žiaka príslušného zariadenia je uvedená v prílohe tohto nariadenia.
4. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka a to v závislosti od zmien nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. So súhlasom mesta Kremnica je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj kapitálové výdavky.

2. Dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa aplikujú od 01. 01. 2017.

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica bolo schválené uznesením MsZ č. 29/1704 zo dňa 13. 04. 2017.

4. Zrušujú sa všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2016 a 3/2016.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 20. 04.  2017 do 04. 05. 2017.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 05. 05. 2017.

Iveta Ceferová
zástupkyňa primátora

Príloha k VZN č.: 2/2017

Print Friendly, PDF & Email