Zápisnica č. 21 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 22.05.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h
Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík
Ospravedlnení:
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová
Program

1. Úvod
2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
3. Návrh VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

1. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Mária P. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu
Uznesenie č. 156/2017
Komisia odporúča udeliť súhlas Márii P. k trvalému pobytu na Dolnej 62/47.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Tomáš B. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu
Uznesenie č. 157/2017
Komisia odporúča udeliť súhlas Tomášovi B. k trvalému pobytu na ČSA 265.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Božena B. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu
Uznesenie č. 158/2017
Komisia odporúča udeliť súhlas Božene B. k trvalému pobytu na Dolnej 62/47.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Katarína D. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu
Uznesenie č. 159/2017
Komisia odporúča  udeliť súhlas Kataríne D. k trvalému pobytu na ČSA 265.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Veronika B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov
Uznesenie č. 160/2017
Komisia odporúča zapísať Veroniku B. do zoznamu uchádzačov o byt.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Filoména Š. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov
Uznesenie č. 161/2017
Komisia odporúča zapísať Filoménu Š. do zoznamu uchádzačov o byt.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Peter V. – žiadosť o výmenu bytu
Uznesenie č. 162/2017
Komisia odporúča vyhovieť žiadosti Petra V. o výmenu bytu.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ing. Ján M. – žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti
Uznesenie č. 163/2017
Komisia trvá na svojom pôvodnom stanovisku.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mária V. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov
Uznesenie č. 164/2017
Komisia odporúča zapísať Máriu V. do zoznamu uchádzačov o byt.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Poradovník na uvoľnené dva 1-izbové byty na ČSA 265/60
Uznesenie č. 165/2017
Komisia schválila nasledovný poradovník na uvoľnené dva 1-izbové byty na ČSA 265/60
1. Peter V.
2. Mária V.
3. Mária S.
4. Ervin K.
5. Vladimír F.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

3. Návrh VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Ing. Renáta Nováková vedúca ekonomického oddelenia a podnikateľských aktivít predložila návrh na zmenu VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v súvislosti s vyraďovaním majetku za účelom zjednodušiť a spružniť výkon agendy nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným hnuteľným majetkom mesta.

Uznesenie č. 166/2017

Komisia súhlasí so zmenou VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta týkajúci sa nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
Predseda: Mgr. Eva Hrončová
Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Print Friendly, PDF & Email