Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 4/2017, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 4/2017, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie :

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kremnica od 01. 09. 2017.
Článok 2

Určenie výšky príspevkov

(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.9.2017 je nasledovná:

Článok 3

Zníženie alebo odpustenie príspevkov

  • Žiaci, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ, sú od poplatkov za 2 krúžky oslobodení a za ďalšie krúžky majú 50 %-nú zľavu poplatku.
  • Účastníci plaveckého krúžku doplácajú pri odovzdaní VzP – 5 €/mesačne
  • Účastníci, ktorí navštevujú dva a viac útvarov v CVČ, uhrádzajú prioritne najvyšší poplatok a v ostatných útvaroch majú 50 % zľavu z výšky poplatku daného útvaru.
  • Prenájom učební 4 €/hod.
  • Poplatky za krúžky (1.polrok: október-december, 2.polrok: január-máj) je nutné uhradiť osobne v CVČ alebo cez internet banking na číslo účtu SK41 0200 0000 0017 6693 6659

Článok 4

Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 51/1706 zo dňa 15. 06. 2017.

(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2015 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 09. 2011 v znení všeobecne záväzných nariadení mesta Kremnica č. 7/2015, 7/2016, 1/2017.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2017.

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

primátor mesta Kremnica

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 16. 06. 2017 do 30. 06. 2017.

Zdieľať tento príspevok.