Za neuhradenie miestnych daní hrozí exekúcia

Za neuhradenie miestnych daní hrozí exekúcia

Dane z nehnuteľnosti, dane za smeti či za psa sa týkajú takmer každého občana Kremnice. Väčšinou si svoje daňové povinnosti plníme, nájdu sa však aj takí, ktorým nepomohli ani pravidelné upomienky.

Podľa primátora Kremnice Alexandra Ferenčíka bolo v marci tohto roku zaslaných 800 exekučných výziev obyvateľom Kremnice, ktorí si nesplnili svoju daňovú povinnosť. K tomuto kroku úsek správy daní a poplatkov mestského úradu pristupuje už po niekoľkonásobnom vyzvaní tzv. neplatičov formou upomienok. ,,Vyzývame preto obyvateľov Kremnice, aby si skontrolovali plnenie daňových povinností. Dôsledky exekučného konania sa totiž prejavia na výraznom zvýšení konečného dlhu,“ upozorňuje primátor mesta.

Kremničania platia dane na viac ako 90%

Podľa informácií úseku správy daní a poplatkov bol v roku 2016 predpis miestnych daní v Kremnici  takmer 366 tisíc eur, pričom necelých 93% poplatkov bolo uhradených. Mestu tak vznikol nedoplatok viac ako 26 tisíc eur.

Prvá časť miestnych daní bolo potrebné uhradiť do 30 dní od doručenia rozhodnutia, 2. časť je splatná do 30. septembra.

____________

Daňové povinnosti vybavuje Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít – Úsek správy daní a poplatkov, kancelária č. 3 prízemie, kontakt: Ing. Dáša Olesová, 045/6782 729, dasa.olesova@kremnica.sk

Prehľad daní za psa

10 EUR pes/rok v rodinnom dome

35 EUR pes/rok v bytovom dome

20 EUR pes/rok držaného v iných priestoroch

Oznámenie zániku daňovej povinnosti odhlásiť do 30 dní od zániku – tlačivo vydá správca dane, prípadne na www.finance.gov.sk

Známka pre psa – prvá zadarmo pri prihlásení psa, ďalšia za poplatok 2,00EUR

Predmet dane – každý pes starší ako 6 mesiacov

Sadzby dane – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o ostatných miestnych daniach

Print Friendly, PDF & Email