Stručná genéza termálneho kúpaliska a Caravan campu po prechode do vlastníctva mesta Kremnica v roku 1991

Stručná genéza termálneho kúpaliska a Caravan campu po prechode do vlastníctva mesta Kremnica v roku 1991

V letnej sezóne v tomto roku rezonuje mestom hlavne neotvorenie kúpaliska Katarína. Vzhľadom k tomu vám chceme podať ucelenú informáciu o podstatných faktoch, ktoré predchádzajú dnešnému stavu.

Tu je genéza vývoja v chronologickom časovom slede:
do roku 1991
Areál termálneho kúpaliska v Kremnici a priľahlý Caravan camp ako majetok štátu spravovala a prevádzkovala Okresná správa cestovného ruchu Žiar nad Hronom – OSCR. Bola to špecializovaná organizácia zriadená a riadená bývalým Okresným národným výborom Žiar nad Hronom, ktorá budovala a prevádzkovala zariadenia cestovného ruchu v okrese Žiar nad Hronom.

1991, 92
Areál kúpaliska aj Caravan camp boli zaradené do malej privatizácie a boli určené na predaj verejnou dražbou. Mesto Kremnica požiadalo o vyňatie kúpaliska aj Caravan campu z malej privatizácie, čím by prešli bezodplatne do majetku mesta. Kúpalisko bolo z privatizácie vyňaté a prešlo bezodplatne do majetku mesta. Caravan camp nebol vyňatý, avšak nebol predaný ani v druhom kole dražby a taktiež prešiel bezodplatne do majetku mesta.
Od letnej sezóny 1992 kúpalisko aj Caravan camp prevádzkovalo mesto Kremnica. Mesto prevzalo aj zamestnancov, ktorí zabezpečovali prevádzku kúpaliska a Caravan campu.

1995
Mesto Kremnica predalo areál kúpaliska a Caravan camp spoločnosti Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. O predaji rozhodlo MsZ uznesením číslo 166/9508 zo dňa 28. 8. 1995.
Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 7. 11. 1995 – kúpna cena bola 1 000.000,- Sk (33.194 €). V bode VII. 7. kúpnej zmluvy je uvedené, že kupujúci vstúpil do užívania areálov dňom 1. 6. 1995.

1999
Kúpnou zmluvou zo dňa 07. 5. 1999 od Kremnickej banskej spoločnosti, s.r.o., Ulica Jula Horvátha 889/8, Kremnica, mesto odkúpilo nehnuteľnosti (stavby a pozemky) vytvárajúce areál kúpaliska a Caravan campu. O kúpe rozhodlo MsZ uznesením číslo 66/9904 zo dňa 12. 4. 1999, Kúpna cena bola 1 995.000,- Sk (66.222 €).
Kúpna cena nehnuteľností bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe Znaleckého posudku č. 39/1999 zo dňa 19. 4.1999, kde kúpna cena nehnuteľností vrátane DPH bola 1,995.000,- Sk. Inou Kúpnou zmluvou zo dňa 07. 5. 1999 bol v sume 5.000,-Sk (166 €) mestu odpredaný Vrt KŠ-1 s príslušenstvom.
Nadobudnuté kúpalisko spolu s pozemkami uložilo mesto Kremnica do správy svojej príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko (podľa Protokolu o zverení majetku do správy – Mesto Kremnica prevádzkovalo kúpalisko prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie MsKS – v rokoch 1999, 2000 a 2001), ktoré okrem kúpaliska v podnikateľskej činnosti prevádzkovalo aj mestom zverené kino. (Príspevková organizácia MsKS bola v januári 2003 zrušená).

2002
Termálne kúpalisko v Kremnici (areál kúpaliska, Caravan camp a vrt KŠ-1) bolo nájomnou zmluvou zo dňa 20. 2. 2002 prenajaté spolu s príslušenstvom spoločnosti Damit s.r.o., konateľom bol Jozef Mičo a Jozef Dávidík. Nájom bol na dobu určitú 10 rokov do 31. 12. 2011. Súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí je konkretizovaný v nájomnej zmluve.
O nájme rozhodlo MsZ uznesením číslo 268/0112 zo dňa 10. 12. 2001 a uznesením číslo 29/0202 zo dňa 18. 2. 2002 a od roku 2002 prevádzku kúpaliska a Caravan campu zabezpečovala spoločnosť DAMIT s.r.o. Nájomné – 500.000,- Sk ročne (16.597 €). Bolo dohodnuté, že nájomné bude uhrádzané vo forme zveľaďovania areálu kúpaliska, Caravan campu a úhrad za práce ohľadne príslušenstva vrtu KŠ-1 v záujme zabezpečenia jeho funkčnosti. V nájomnej zmluve bolo dojednané predkupné právo pre nájomcu a súčasne aj kúpna cena 2 mil. Sk v prípade realizácie tohto predkupného práva.
Dňa 30. 12. 2002 bolo vyhotovené „Vyhodnotenie realizovaných prác a nákupov v areáli termálneho kúpaliska Katarína a Caravan campu v roku 2002“, ktoré obsahuje vo svojich prílohách súpis vykonaných prác na akciu „Kúpalisko Kremnica – Damit, s.r.o.(úpravy v hodnote 3.387.170 Sk/ 112.433 €) V roku 2003, ku dňu 21. 10. bol vyhotovený „Dodatok v zmysle vyhodnotenia realizovaných prác a nákupov v areáli termálneho kúpaliska a Caravan campu v roku 2002.“

2006
Na základe uznesenia MsZ číslo 20/0602 zo dňa 09. 2. 2006 (Hlasovanie poslancov MsZ – prítomní – 11, za – 9, proti – 1, zdržal sa -1) bolo kúpnou zmluvou č. OEaPA 2006/000430 zo dňa 17.02.2006 odpredané kúpalisko Katarína spolu s Caravan campom spoločnosti DAMIT, s.r.o. Terchová – konateľ Jozef Mičo. Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 17. 2. 2006, kúpna cena 2 000.000,- Sk (66.388 €). Týmto krokom stratilo mesto akýkoľvek vplyv na rozhodovanie o fungovaní kúpaliska a využívaní termálnej vody.

2017
Dňa 18. 1. 2017 spoločnosť Midat s.r.o. predložila mestu Kremnica ponuku na odkúpenie kúpaliska a Caravan campu za kúpnu cenu 700.000,- €.
Mesto vzhľadom na výšku kúpnej ceny, ale najmä vzhľadom na potrebu ďalších významných investícií a vlastné finančné možnosti nemôže túto ponuku prijať.
Dňa 6. 2. 2017 bol na rokovanie s poslancami pozvaný p. Mičo, ktorý potvrdil zámer kúpalisko odpredať, prípadne ho prenajať. Zároveň ako jeden z vlastníkov kúpaliska uviedol, že rokujú so záujemcami o odkúpenie, prípadne prenájom.
Dňa 3. 7. 2017 bolo mestu doručené oznámenie od spoločnosti Midat, s.r.o., Terchová, že kúpalisko bude v letnej sezóne 2017 zatvorené.

Vzniknutá situácia nás mrzí, sme si vedomí, že má vplyv na cestovný a podnikateľský ruch v meste a samozrejme, že aj Vám ako jednotlivcom kúpalisko chýba. V súčasnosti však tento stav ako mesto nedokážeme ovplyvniť ani zmeniť…

Ing. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Print Friendly, PDF & Email