Správne konanie OMZ2017/00856 – Žiadosť o výrub

Správne konanie OMZ2017/00856 – Žiadosť o výrub

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Číslo konania:OMZ2017/00856

Dátum zverejnenia informácie: 31.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Smreka pichľavého (Picea pungens) rastúceho na pozemku parc. č. CKN 373/2 v katastrálnom území Kremnica v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.

Print Friendly, PDF & Email