Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 08. 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 08. 2017

Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:
Mgr. Hana Zlatošová Program:

1. Otvorenie
2. Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov (presun z vlastných príjmov) ZŠA ŠJ tiež ZŠK, MŠ
3. Možnosti podania projektu na telocvičňu ZŠA
4. Štvrtok 24. 8. 2017 – seminár k upravenej legislatíve RNDr. Ľuboš Černý 59/2003, 596/2003, 245/2008 a NV 630/2008 a 668/2004 doprava, havarijné situácie
5. Rôzne
6. Záver

K bodu č.1:
Vzhľadom na práceneschopnosť predsedu komisie, s programom oboznámila prítomných Mgr. Zlatošová.

K bodu č.2:
Mgr.   Kríž  vysvetli  dôvod  žiadosti  o navýšenie  finančných  prostriedkov  na  ŠKD  v  ZŠA z dôvodu navýšenia počtu detí v ŠKD a nutnosťou dodržať podľa zákona maximálny počet detí v skupine, čím by sa navýšil počet oddelení ŠKD. Preto je nutné zamestnať ešte jednu vychovávateľku. Tiež je potrebné vziať do úvahy navýšenie miezd pedagogických zamestnancov o 6 % od 1. 9. 2017. Nápočet navýšenia finančných prostriedkov bol doručený v žiadosti ZŠA.

Komisia jednomyselne odporuča návrh schváliť.

K bodu č.3:
Mgr. Zlatošová tiež informovala prítomných o možnosti podania projektu na rekonštrukciu strechy a podlahy v telocvični ZŠ Angyalova. Ide o výzvu MŠVVaŠ SR a výzva sa týka 6 oblastí, z čoho pre nás sú potrebné práve spomínané časti objektu. Celková cena rekonštrukcie je  odhadovaná  na  72-.tis.  €,  z toho  10  %-né  povinné  spolufinancovanie. V prípade, že by sa mali vymieňať aj okná, čo je v našom prípade potrebné, museli by sa      v plnej výške uhradiť zo zdrojov mesta, lebo výzva na výmenu okien nie je zameraná.

Okrem toho treba urýchlene zistiť cenovú kalkuláciu na výmenu podlahy – konkrétny typ. OVaŽP sa má skontaktovať s dodávateľmi opravy mestskej telocvične.

Komisia jednomyselne odporúča návrh schváliť.

K bodu č.4:
Mgr. Zlatošová ďalej informovala prítomných a najmä riaditeľov škôl o blížiacom sa pracovnom seminári k problematike zmien v legislatíve školstva v Banskej Bystrici a o ďalšej ponuke odborného seminára v: Financovanie a ekonomika škôl a školských zariadení – zmeny na základe novely zákonov, ktorý sa má konať 12. 9. 2017 v Banskej Bystrici.

Komisia informáciu zobrala na vedomie.

Zapísala: Mgr. Zlatošová

Miloš Bíreš
člen komisie

Mgr. Peter Weis
overovateľ zápisnice

 

Zdieľať tento príspevok.