P o z v á n k a na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14.9.2017 o 16:00 hod

P r i m á t o r

mesta  K r e m n i c a
V Kremnici 7.9.2017

Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo  165/1612 zo dňa 15. decembra 2016

 

z v o l á v a m

na deň 14. septembra 2017, t. j. vo štvrtok, o 16,00 h

 

do radnej siene Mestského domu v Kremnici zasadnutie mestského zastupiteľstva.

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4.11.2017
 5. Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly eGovermment a informačné systémy obcí a miest Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
 6. Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30.6.2017 a Monitorovacia správa za rok 2017 k 30.6.2017
 7. Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.2017 za Mestský bytový podnik Kremnica
 8. Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30.6.3017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 9. Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 26.6.2017 a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30.6.2017
 10. Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku č. 2/2017 k 20.6.2017
 11. Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2017
 12. Informácia o zámere podania žiadosti o finančný príspevok v rámci Výzvy o poskytnutí finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
 13. Majetkové záležitosti:
  1. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
  2. Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica využívaného oddelením technických služieb
  3. Žiadosť o prenájom pozemkov v katastrálnom území Dolná Štubňa – AFG, s.r.o., Turčianske Teplice
 14. Rôzne
 15. Interpelácie
 16. Záver

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta

Materiály na rokovanie

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár