Upovedomenie o správnom konaní číslo OMZ2017/00944

Upovedomenie o správnom konaní číslo OMZ2017/00944

  Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Číslo konania:OMZ2017/00944

Dátum zverejnenia informácie: 08.09.2017

    Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Jedle srienistej (Abies concolor) rastúcej na pozemku parc. č. CKN 1676/1 v katastrálnom území Kremnica v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.

 

Print Friendly, PDF & Email