Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,  konaného dňa 04. septembra 2017

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,  konaného dňa 04. septembra 2017

Prítomní:
Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová

Neprítomní:     –

Prizvaní:
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta

 

Program:

1. Úvod

2.Finančné veci

2.1 Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 26. 06. 2017  a Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 06. 2017

2.2 Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30. 06. 2017 a Monitorovacia správa za rok 2017 k 30. 06. 2017

2.3 Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2017 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

2.4 Správa o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 30. 06. 2017 za Mestský bytový podnik Kremnica

2.5 Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku Kremnica č. 2/2017

2.6 Konsolidovaná výročná správa mesta Kremnica za rok 2016


3.
Majetkové veci

3.1 Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách za Mestský bytový podnik Kremnica

3.2 Žiadosť o prenájom pozemkov v k. ú. Dolná Štubňa – AFG, s.r.o., Turčianske Teplice, IČO 36 383 422

3.3 Žiadosť o odkúpenie ¾ podielu mesta Kremnica k pozemkom v k. ú. Kremnica – Roman Szabó s manželkou, Kremnica

3.4 Sťažnosť voči uzneseniu MsZ – odpredaj pozemkov pri bytových domoch na Zámockom námestí v Kremnici – Michal Zelina, Kremnica

3.5 Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta využívaného OTS

3.6 Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 126/1609 zo dňa 08. 09. 2017


4.
Rôzne

4.1. Informácia o možnosti digitalizácie kroniky mesta

4.2 Informácia o výzve MŠVVaŠ SR na telocvične (potreba spolufinancovania)


5.
Záver


1.
Úvod

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili všetci členovia komisie. Zasadnutie viedla Ing. Viera Vaská, predsedníčka komisie, ktorá oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia prerokovala predložené finančné veci, majetkové veci a bod rôzne a prijala k nim nasledovné uznesenia:


2.
Finančné veci


Uznesenie k bodu 2.1

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 26. 06. 2017 a Rozpočtového opatrenia mesta Kremnica k 30. 06. 2017 berie na vedomie:

1.Rozpočtové opatrenie primátora mesta Kremnica č. 2 k 26. 06. 2017,
2.Rozpočtové opatrenie mesta Kremnica k 30. 06. 2017,

podľa predložených návrhov.


Uznesenie k bodu 2.2

Komisia vo veci správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2017 k 30. 06. 2017 berie na vedomie:

1. predloženú správu nasledovne:

Bežný rozpočet:
príjmy:            2 639 670,58 €, t.j.    59,24 %

výdavky:         1 999 464,20 €, t.j.    46,23 %

saldo:                 640 206,38 €

Kapitálový rozpočet:
príjmy:               297 962,24 €, t.j.    35,38 %

výdavky:              138 156,02 €, t.j.      9,02 %

saldo:                   159 806,22 €

Finančné operácie:
príjmy:               194 968,12 €, t.j.   26,46 %

výdavky:              77 862,01 €, t.j.   54,26 %

saldo:                 117 106,11 €,

2.predloženú Monitorovaciu správu za rok 2017 k 30. 06. 2017.


Uznesenie k bodu 2.3

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30. 06. 2017 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica

k 30. 06. 2017 podľa predloženého návrhu.


Uznesenie k bodu 2.4

Komisia vo veci Správy o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica k 30. 06. 2017 berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Mestského bytového podniku, Kremnica k 30. 06. 2017 podľa predloženého návrhu.


Uznesenie k bodu 2.5

Komisia vo veci Rozpočtového opatrenia riaditeľky Mestského bytového podniku, Kremnica č. 2/2017 berie na vedomie Rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského bytového podniku, Kremnica č. 2/2017.


Uznesenie k bodu 2.6

Komisia vo veci vo veci Konsolidovanej výročnej správy mesta Kremnica za rok 2016 berie na vedomie:

1.Konsolidovanú výročnú správu mesta Kremnica za rok 2016
2.Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Dodatok správy audítora ku konsolidovanej výročnej správe.

3.Majetkové veci

Uznesenie k bodu 3.1

Komisia vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe MsBP berie na vedomie informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom nebytových priestorov v správe MsBP za obdobie od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017 podľa prílohy.

Uznesenie k bodu 3.2

Komisia vo veci žiadosti spoločnosti AFG, s.r.o., Dlžiny 122/40, 039 01  Turčianske Teplice, IČO 36 383 422 o prenájom pozemkov v katastrálnom území Dolná Štubňa neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov parcelné číslo CKN 553, 605, 555/1, 541 572, 551 spolu s výmerou 245,8 ha, ktoré sú zapísané v EKN stave na liste vlastníctva č. 937 pre katastrálne územie Dolná Štubňa ako pozemky parcelné číslo EKN 703, 704, 705, 706, 707, 708, 351/1, 670, 697, 698, 700, 701, 702, 757/1, 757/2,  758, 351/7, 709 a 710, spoločnosti AFG, s.r.o., Dlžiny 122/40, 039 01  Turčianske Teplice, IČO 36 383 422.

Uznesenie k bodu 3.3

Komisia vo veci žiadosti Romana Szabóa s manželkou, Kremnica o odpredaj 3/4 podielu k pozemkom v katastrálnom území Kremnica:

1.neodporúča MsZ schváliť odpredaj 3/4 spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica k pozemkom parcelné číslo EKN 852, 1389, 1390, 1391, 1392 a 1524, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2030 pre katastrálne územie Kremnica, Romanovi Szabóovi s manželkou, Kremnica,

2.v prípade záujmu žiadateľov odporúča MsZ schváliť prenájom 3/4 spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica k pozemkom parcelné číslo EKN 852, 1389, 1390, 1391, 1392 a 1524, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2030 pre katastrálne územie Kremnica, Romanovi Szabóovi s manželkou, Kremnica.

Uznesenie k bodu 3.4

Komisia vo veci sťažnosti Michala Zelinu, Zámocké námestie č. 586/34, 967 01  Kremnica o voči uzneseniu MsZ č. 66/1706 zo dňa 15. 06. 2017 a návrhu na odpredaj pozemku CKN 505/1 pri bytovom dome súp. č. 586 na Zámockom námestí v Kremnici:

1.berie na vedomie sťažnosť Michala Zelinu, Zámocké námestie č. 586/34, 967 01 Kremnica o voči uzneseniu MsZ č. 66/1706 zo dňa 15. 06. 2017 a návrhu na odpredaj pozemku CKN 505/1 pri bytovom dome súp. č. 586 na Zámockom námestí v Kremnici,

2.trvá na svojom stanovisku zo dňa 29. 05. 2017, kedy uznesením komisie k bodu 3.7 3 komisia  navrhla pozemky pri bytových domoch odpredávať iba všetkým vlastníkom bytov v bytovom dome naraz.

Uznesenie k bodu 3.5

Komisia vo veci odpredaja prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica, využívaného Oddelením technických služieb MsÚ odporúča MsZ schváliť odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta Kremnica:

  • Traktor ZETOR (ZH 955 AA)                        OC:   4 563,57 €         ZC         0,00 €
  • Traktor ZETOR (ZH 931 AA)                        OC: 15 269,20 €         ZC:        0,00 €
  • Multicar – sypač M-25 (ZH 099 AP)              OC:   4 136,29 €         ZC:        0,00 €
  • Triediace zariadenie                                  OC:   1 925,00 €         ZC: 1 013,00 €

záujemcom s najvyššou ponukou kúpnej ceny.

Uznesenie k bodu 3.6

Komisia vo veci informácie o plnení uznesenia MsZ č. 126/1609 zo dňa 08. 09. 2016 – odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica z vlastníctva SR-Rudné bane, š.p., Banská Bystrica, IČO: 00 007 838 mestom Kremnica berie na vedomie predloženú informáciu, podanú oddelením ekonomickým a PA MsÚ.

4.Rôzne:

Uznesenie k bodu 4.1

Komisia vo veci informácie o možnosti digitalizácie kroniky mesta Kremnica:

a) berie predloženú informáciu na vedomie,

b) odporúča:

– doplniť predloženú informáciu o odhad ceny za digitalizáciu kroniky mesta,

– predložiť komisii viacero cenových ponúk s návrhom oddelenia.

Uznesenie k bodu 4.2

Komisia vo veci informácie o výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 o ktorú má mesto Kremnica záujem sa uchádzať za účelom rekonštrukcie objektu telocvične pri ZŠ na Angyalovej ulici:

1.berie predloženú informáciu na vedomie,

2.odporúča MsZ schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 %, t.j. 7 850,- € v rozpočte mesta Kremnica na rok 2017.

5.Záver

Členka komisie RNDr. Balážová v závere komisie informovala členov o krokoch Občianskeho združenia Kremnica nad Zlato voči povoleniu  podzemnej ťažby v Kremnici podaním žaloby. Po vyčerpaní všetkých tém predsedníčka komisie Ing. Viera Vaská poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončila.

V Kremnici, dňa 04. 09. 2017

zapísala: Ing. Renáta Nováková

Ing. Viera Vaská

predsedníčka komisie

Print Friendly, PDF & Email