Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 09. 2017

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 09. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová

Program:

 1. Otvorenie
 2. Možnosti podania projektu na telocvičňu ZŠA – informácia
 3. Podklady k zmene rozpočtu škôl a školských zariadení
 4. Štatistické výkazy k 15. 9. 2017
 5. Športové informácie
 • Kalvária
 • Fatra CHallenge Day
 • MS v orientačných pretekoch
 1. Rôzne
 2. Záver

 

K bodu č. 1:

Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie.

 

K bodu č. 2:

Mgr. Zlatošová a Mgr. Gretschová posunuli prítomným členom komisie informácie z pracovného stretnutia s RNDr. Ľubošom Černým z MŠVVaŠ SR, odboru pedagogických a odborných zamestnancov, koncepcií financovania regionálneho školstva a siete škôl a školských zariadení ohľadne výzvy na podanie projektov na rekonštrukciu školských telocviční, podľa ktorých bude ministerstvo zohľadňovať pri hodnotení projektov aj výšku spolufinancovania zo strany zriaďovateľa. Povinné spolufinancovanie je 10 %, ale pokiaľ bude spolufinancovanie 20-30%-né, žiadateľ dostane pri posudzovaní vyššie hodnotenie, a teda bude mať aj vyššiu šancu pre úspešnosť projektu.  Z tohto dôvodu sa členovia komisie zhodli, že aj v prípade podania projektu rekonštrukcie telocvične ZŠA, by bolo vhodné navýšiť spolufinancovanie zriaďovateľa a taktiež zo strany vedenia školy vyvinúť iniciatívu na získanie finančných prostriedkov od sponzorov, z 2% daní rodičov… , ktoré by boli tiež použité na doplnenie spolufinancovania.

Uznesenie č. 1:

Komisia športu, školstva a mládeže odporúča mestskému zastupiteľstvu navýšenie spolufinancovania projektu na rekonštrukciu telocvične Základnej školy na Angyalovej ulici na 25%, pričom finančné prostriedky získané z iniciatívy vedenia školy by boli zahrnuté do tohto spolufinancovania.

Hlasovanie : za 4

 

K bodu č. 3:

Mgr. Zlatošová  informovala, že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odoslali zriaďovateľovi požiadavky do 4. zmeny rozpočtu za rok 2017 na navýšenie finančných prostriedkov na 6%-né navýšenie miezd pedagogických zamestnancov a navýšenie počtu vychovávateliek ŠKD ZŠA z dôvodu navýšenia počtu detí v ŠKD. Taktiež požiadavku na  presun vlastných príjmov na dofinancovanie miezd kuchárok v ŠJ.  Okrem týchto požiadaviek ešte MŠ požaduje navýšenie financií na mzdu asistenta učiteľa pre dieťa v MŠ na 2 mesiace a ½-úväzok v roku 2017 vo výške  965 €.Podklad z MŠ bude doručený podľa požiadavky OEaPA.

 

K bodu č. 4:

Vzhľadom na skutočnosť, že štatistické výkazy k 15. 9. 2017 ešte neboli doručené mestskému úradu, nakoľko bol posunutý termín odovzdania štatistických výkazov  zriaďovateľovi, nebolo možné podať podrobné informácie ku stavu v školskom roku 2017/2018. Mgr. Zlatošová len informovala, že celkový počet žiakov oproti minulému roku nám klesol o 4 žiakov, V ZŠA stúpol počet žiakov o 9 a v ZŠK klesol o 13 žiakov. Ďalej informovala, že od 1. 1. 2018 sa bude opätovne meniť nápočet na deti v ŠKD tak, ako to bolo v minulosti, t.z., že sa bude započítavať reálny počet detí navštevujúcich ŠKD, nie potencionálni žiaci školy a koeficient sa z 1,6 zmení na 5,6 na žiaka.  Okrem toho sa do počtu detí v ŠKD budú započítavať len žiaci 1. stupňa ZŠ. Napriek tomu by sme v podielových daniach na ŠKD mohli dostať o zhruba o 20 tis. € viac.

 

K bodu č. 5:

Mgr. Zlatošová informovala prítomných o organizácii a spoluorganizovaní najbližších športových podujatí v meste a okolí.

 1. Beh do vrchu kalvária bol z dôvodu nepriaznivého počasia preložený z 20. 9. 2017 na 26. 9. 2017 a následne aj Kalvária pre deti z MŠ. Všetky školy boli o tom informované, taktiež bola informácia zverejnená na stránke mesta Kremnica.
 2. Po prvýkrát sa v tomto roku konajú preteky 70 km ultramaratón a štafeta so štartom na Malinô Brdo a cieľom na Skalke pri Kremnici. (Info v prílohe.)
 3. V tomto roku sa už po druhýkrát uskutočnia v Kremnici Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu, ktorých hlavným organizátorom je ŠK Sandberg Bratislava. Po minuloročnej dobrej spolupráci nás opätovne požiadali o pomoc a nakoľo sú preteky aj divácky atraktívne, spoluprácu sme prijali.
 • Sekaj sa informoval, či by sa pretekov nemohli zúčastniť aj deti z Kremnice.

 

K bodu č. 8:

Po ukončení programu sa Mgr. Sekaj poďakoval prítomným a stretnutie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Zlatošová

Mgr. Alexander Sekaj
predseda komisie

 

Mgr. Peter Weis
overovateľ zápisnice

 

 

Zdieľať tento príspevok.