Zápisnica č. 23 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18.09.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h
Ukončenie zasadnutia komisie:16,15 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas
Ospravedlnení:
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda1. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Eduard B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č.186 /2017

Komisia neodporúča zapísať Eduarda B. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Martina H. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 187/2017

Komisia odporúča zapísať Martinu H. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského  bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ľubica H. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 188/2017

Komisia odporúča zapísať Ľubicu H. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Oľga M. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 189/2017

Komisia odporúča zapísať Oľgu M. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Róbert K. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 190/2017

Komisia odporúča zapísať Róberta K. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Eva J. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 191/2017

Komisia odporúča zapísať Evu J. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ján U. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 192/2017

Komisia odporúča zapísať Jána U. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Dušan M. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 193/2017

Komisia odporúča udeliť Dušanovi M. súhlas k trvalému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Katarína Ch. – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 194/2017

Komisia odporúča ukončiť s Katarínou Ch. nájomnú zmluvu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Peter V. – žiadosť o 2 izbový byt

Uznesenie č. 195/2017

Komisia neodporúča prideliť Petrovi V. 2 izbový byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Uvoľnený 2 izbový byt na ČSA

Uznesenie č. 196/2017

Komisia zostavila nasledovný poradovník žiadateľov, ktorým bude ponúknutý uvoľnených 2 izbový byt na ČSA:

  1. Martina H.
  2. Róbert K.
  3. Ľubica H.
  4. Eva J.
  5. Veronika M.
  6. Jerguš D.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová                              

Print Friendly, PDF & Email