Oznam o začatých správnych konaniach

Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania:OMZ2017/01061
Dátum zverejnenia informácie: 16.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Duglasky tisolistej (Pseudotsuga menziesii) rastúcej na pozemku parc. č. C-KN 155/1, 1ks Jedle bielej (Abies  alba), 1ks Jablone obyčajnej (Malus domestica), 1ks Čerešne vtáčej (Cerasus avium) a 2ks Vŕby rakytovej (Salix caprea) rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 309/15 v katastrálnom území Horná Ves v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.   

Print Friendly, PDF & Email