Oznam o začatých správnych konaniach

Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Číslo konania:OMZ2017/01088

Dátum zverejnenia informácie: 24.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 60ks Smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa do 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou, 30ks Čerešne vtáčej (Cerasus avium) s obvodom kmeňa do 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou, 50ks Javora poľného (Acer platanoides) s obvodom kmeňa do 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou, 50ks Jelše lepkavej (Alnus glutinosa) s obvodom kmeňa do 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou, 50ks Borovica lesná (Pinus slvestris) s obvodom kmeňa do 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou, 60ks Topoľa osikového (Populus tremula) s obvodom kmeňov do 80cm meraným vo výške 130cm nad zemou, 50ks Vŕby bielej (Salix alba) s obvodom kmeňov do 60cm meraným vo výške 130cm nad zemou, 100ks Brezy plstnatej (Betula pubescens) s obvodom kmeňov do 40cm meraným vo výške 130cm nad zemou a krovitého porastu tvoreného náletovými drevinami Lieskou obyčajnou (Corylus avellana) o rozlohe 38 000m2, Ružou šípovou (Rosa canina) o rozlohe 4000m2  ,Trnkou obyčajnou (Prunus spinosa) o rozlohe 4000m2, Hlohom obyčajným (Crataegus oxyacantha) o rozlohe 2000m2 rastúcich v lokalite Štos na pozemku  parc. č. C-KN 3199 (E-KN 2461, E-KN 2462/1, E-KN 2463/1, E-KN 2464, E-KN 2468, E-KN 2479/2, E-KN 2487, E-KN 2510, E-KN 2514, E-KN 2521) v katastrálnom území Kremnica v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.   

Print Friendly, PDF & Email