Zápisnica č. 24 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 23.10.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h
Ukončenie zasadnutia komisie:16,16 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas
Ospravedlnená: MUDr. Dana Blahyjová
Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová

Program

  1. Úvod
  2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
  3. Pretrvávajúce problémy s obyvateľmi bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici
  4. Možnosť rozšírenia počtu bytov v správe MsBP

 

  1. Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Dagmar P. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 197 /2017

Komisia neodporúča zapísať Dagmar P. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Marek U. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 198/2017

Komisia odporúča zapísať Mareka U. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského  bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Martina V. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 199/2017

Komisia odporúča zapísať Martinu V. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Žaneta P. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 200/2017

Komisia odporúča zapísať Žanetu P. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Ján G. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 201/2017

Komisia odporúča zapísať Jána G. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Andrea V. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 202/2017

Komisia odporúča zapísať Andreu V. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Mária Š. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 203/2017

Komisia odporúča zapísať Máriu Š. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Lukáš P. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 204/2017

Komisia odporúča zapísať Lukáša P. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Lucia V. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 205/2017

Komisia odporúča zapísať Luciu V. do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

  1. Pretrvávajúce problémy s obyvateľmi bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici

Zasadnutia sociálnej komisie sa zúčastnili obyvatelia domu č. 62/47 na Dolnej ulici, ktorí aj písomne formou petície (podnetu) deklarovali veľmi zlé  susedské vzťahy.

Uznesenie č. 206/2017

Komisia zobrala na vedomie podnet obyvateľov bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Prítomná bola aj kurátorka z ÚPSVaR v Žiari nad Hronom p. T., ktorá žiadala pre svoju klientku Máriu Š. byt, prípadne, aby mohla do konca roka bývať s matkou, nakoľko krízové centrá budú uvoľnené až v novom roku.

Uznesenie č. 207/2017

Komisia súhlasila s tým, aby Mária Š. bývala s matkou do 15.01.2018.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

  1. Možnosť rozšírenia počtu bytov v správe MsBP

Sociálna komisia sa zaoberala možnosťou rozšírenia počtu bytov v správe MsBP z dôvodu zvýšeného záujmu o nájomné byty a svoje stanovisko deklarovala nasledovných uznesením.

Uznesenie č. 208/2017

Komisia odporúča:

  1. zaoberať sa možnosťou rozšírenia počtu bytov v správe MsBP z dôvodu zvýšeného záujmu o nájomné byty
  2. zistiť záujem o nájomné byty formou dotazníka, zverejneného na webovej stránke mesta.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová                              

Print Friendly, PDF & Email