Ferratovú výstroj si môžete požičať v Relax centre na Skalke

Ferratovú výstroj si môžete požičať v Relax centre na Skalke

Relax centrum na Skalke ponúka pre všetkých návštevníkov via ferraty Komín možnosť požičania špeciálneho výstroja.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pri požičiavaní športovej výstroje požadujeme od zákazníka zloženie finančnej zábezpeky 50 €.  V zábezpeke je vždy zahrnutá aj cena zapožičania, ktorú platí zákazník vždy dopredu. Cena zapožičania je 5€/ 4 hod., resp. 10€/ deň.

Výstroj doporučujeme rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, aby ste predišli riziku, že výstroj bude v požadovanom termíne už vypožičaná, hlavne to platí pre skupiny ľudí.

Rezerváciu môžete vykonať telefonicky 0908 726 622  alebo 045/6742 841 alebo e-mailom skalka@kremnica.sk alebo osobne. Pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, adresa, tel. číslo, e-mail), predmet (vybavenie, kód), spôsob prevzatia, termín  požičania a vrátenia. Každá rezervácia bude potvrdená.

Ferratovú výstroj si po REZERVÁCII môžete prevziať v:
1. Relax centrum na Skalke (v pracovné dni od 14.00, cez víkendy od 9.30)

Doba požičania
 4 hodiny

Vrátenie

  • predmet požičania sa vracia primerane očistený. Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď chyba alebo poškodenie nie sú viditeľné, je potrebné nahlásiť to pri vrátení
  • po vrátení bude vybavenie skontrolované a následne vám bude vrátená záloha
  • v prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.
  • pri strate alebo poškodení výstroje je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy.Požičovňa nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním zapožičaného materiálu.

Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode.

Preberajúci svojim podpisom na preberajúcom protokole potvrdzuje súhlas so všeobecnými podmienkami požičovne lyžiarskej výstroje.

POISTENIE NA HORY JE PRED VSTUPOM NA VIA FERRATY POVINNÉ

Informácie o možnosti poistenia sa cez sms dostanete v Relax centre na Skalke alebo využite online služby niektorej z poisťovní.  Nezabudnite si uložiť tiesňovú linku HZS 18 300

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby platí na území Slovenskej republiky, z ktorej má poistený právo na úhradu nevyhnutných nákladov za:

  • vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie)
  • vyslobodzovanie osoby
  • prepravu z miesta zásahu HZS do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na území Slovenskej republiky
  • prepravu (zvoz) telesných pozostatkov z miesta zásahu HZS do miesta odvozu telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou,

ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami Horskej záchrannej služby, tzv. zásah HZS, v niektorej z horských oblastí v územnej pôsobnosti HZS, ak tieto náklady boli poistenému alebo za poisteného jeho zákonnému zástupcovi alebo v prípade smrti poisteného oprávneným dedičom vyúčtované v horských oblastiach na území Slovenskej republiky v súlade s platným cenníkom nákladov HZS vydaným HZS.

 

Print Friendly, PDF & Email