Oznam o začatých správnych konaniach

Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania: OMZ2017/01147

Dátum zverejnenia informácie: 07.11.2017

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks  Smreka obyčajného (Picea abies), 2ks Duglasky tisolistej (Pseudotsuga menziesii) a 1ks Orecha kráľovského (Juglans regia)  rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 1218/1  v katastrálnom území Kremnica v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.   

Print Friendly, PDF & Email