Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22. 11. 2017

Prítomní: Iveta Ceferová, Zdeno Gális, Miloš Bíreš, Jozef Pacek, Veronika Chrienová, Beáta Kirková

Vo veci prerokovania materiálu Rok Kremnice 2018, ktorý vypracovala poslankyňa MsZ Mgr. Klára Štroffeková:

Komisia  n e o d p o r ú č a schváliť v celom rozsahu. Navrhuje podujatia realizovať v spolupráci so školami. Komisia tiež považuje za sporné vydávať zo strany mesta CD tretím osobám.

P. Ceferová v tejto súvislosti dodala, že pri príležitosti výročia mesta bude vydaná kniha pod názvom Kremnica Ako sme tu žili, ktorá bude výpoveďou osobných spomienok rodákov a obyvateľov žijúcich v meste. V knihe bude v krátkosti zachytená história, bude obsahovať tiež časti o kultúre, športe, spolkoch v meste, o múzeách, podnikoch, o kultúrnych a športových podujatiach a pod. Vyjde v náklade 1000 ks a pre tento rok bola schválená záloha 6 000,- €

P. Chrienová reagovala, že má informáciu od p. Kianičku, že plánuje vydať knihu o zaujímavostiach zo stredovekej Kremnice. Komisia autorovi odporúča pripraviť materiál o navrhovanej knihe aj s rozpočtom a prezentovať ho pred poslancami MsZ.

Ing. Tileschová prezentovala návrh programu na oslavy 690 výročia mesta v dňoch 14. – 16. septembra 2018. Rozpočet je navrhnutý na sumu 30 000 € a táto suma zahŕňa návštevu zo všetkých partnerských miest, dva hlavné koncerty na Štefánikovom námestí, historický sprievod mestom, ohňostroj, slávnostné zasadnutie MsZ, propagáciu celého podujatia. Termín bol zvolený v súlade s tým, že sa v okolí žiadne signifikantné podujatie nekoná.
Komisia po prerokovaní  o d p o r ú č a MsZ schváliť rozpočet na Mestské slávnosti 2018. Zároveň organizátorom podujatia odporúča hľadať ďalšie zdroje financovania – granty VUC, bánk, sponzorov.

Ing. Tileschová informovala o Ďalších krokoch vo veci zakúpenia meteočidiel, ktoré budú umiestnené na Skalke a dokážu merať údaje potrebné pre lyžiara – ako sú teplota, vlhkosť vzduchu, teplota a vlhkosť vzduchu a podobne. Celý systém bude prepojený na webovú stránku, dokáže tieto informácie vyhodnocovať a zdieľať a spolu s web kamerou a interaktívnou mapou poskytnúť všetky potrebné údaje. K dispozícii máme tri cenové ponuky, preto sa začneme zaoberať najvýhodnejšou. Cena zhotovenia je 1 980 € s DPH a ročný poplatok 420 €, ktorý sa prvý rok fungovania neplatí.

P. Ceferová informovala, že sa blíži termín na podanie projektov financovaných z OOCR Turiec Kremnicko. Za mesto Kremnica navrhuje žiadať na financovanie lezeckej steny na Skalke a príspevok na Mestské slávnosti 2018 a to spolu v objeme cca 7 000 – 8000 €. Zároveň vyzvala OZ Kremnica Region na prípravu projektov za túto organizáciu. Na základe toho p. Gális informoval, že sa v budúcom týždni bude konať stretnutie členov, kde tieto témy budú prerokované. Predbežne však povedal, že bude žiadať príspevok na podujatie Kremnická JAZZDA.

Komisia sa venovala téme vianočný trhov, ktoré budú v dňoch 19. – 21. 12 v medzibráni. Oslovení budú lokálni producenti potravín, výrobcovia produktov, ktoré súvisia s týmto obdobím. V jednom stánku bude zabezpečený predaj produktov z partnerského mesta Nový Jičín s cieľom priblížiť partnerské mesto širšej verejnosti.

P. Ceferová v závere podala viacero informácií:

– pripravuje typické kremnické produkty pre prezentáciu pre obyvateľov Nového Jičína, ktorí by si ich mohli zakúpiť

– navrhla osloviť podnikateľov na poskytnutie zľavy zo svojich služieb pre obyvateľov Nového Jičína – toto by fungovalo recipročne aj pri návšteve Kremničanov.

– via ferrata Komín bola úspešne otvorená a bez uzávery bude turistom prístupná celý rok s možnosťou požičania výstroje v Relax centre.

– úprava tratí v tejto zimnej sezóne je zmluvne zabezpečená za úhradu so Skalka Arénou a MKL, zdarma upravuje p. Roman Béreš z Cyklosante

– prezentovala myšlienku vytvoriť trať pre MTB bikerov, ktorá by išla zvážnicou zo Skalky a jej úpravy (doplnky) by si vyžadovali neveľké náklady

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.