Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 11. 12. 2017

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny

Sekretárka:   Mgr. Hana Zlatošová       

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Rozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania
  3. Predloženie ponuky partnerského mesta Nový Jičín
  4. Rôzne
  5. Záver

K bodu č. 1:

Mgr. Sekaj, predseda komisie, privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie. 

K bodu č. 2:

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov požadovaných v dohodovacom konaní v mesiaci november 2017, kde sme na mzdy a odvody požadovali sumu 31 047 € a dostali sme 29 378 €, čo je o 1 669 € menej, sa riaditelia škôl dohodli nasledovne:

  1. Chýbajúce finančné prostriedky na mzdy a odvody v sume 1 669 € budú obom školám znížené v pomere 1:1, čiže o 834,5 €.
  2. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa financie požadované na údržbu – rekonštrukcia teplovodu, nebudú z priznaného balíka vyčleňovať, ale celé budú použité na mzdy a odvody.

K bodu č. 3:

Mgr. Zlatošová odovzdala riaditeľom škôl ponuku partnerského mesta Nový Jičín na spoluprácu v projekte Erasmus + – Strategické partnerstvo. (List je súčasťou zápisu). Riaditelia škôl sa dohodli, že vzhľadom na skutočnosť, že ZŠ Križkova ma tento projekt rozpracovaný primárne, do ponuky by sa prihlásila ZŠ na Angyalovej ulici.

K bodu rôzne:

Ing. Mgr. Slašťanová navrhla, aby po rekonštrukcii dolnej telocvične, táto bola opätovne prevedená do majetku mesta.

Mgr. Kríž poďakoval za pomoc pri rekonštrukcii teplovodu telocvične. Zhodnotil, že kúrenie je nateraz vporiadku, samozrejme úniky cez okná a strechu sú stále neúmerne veľké. Bude potrebné do budúcnosti riešiť aj túto situáciu.

  • tiež upozornil, že na jar bude treba dokončiť šachtu.

Ing. Mgr. Slašťanová upozornila, aby sa mesto okrem žiadostí na MŠVVaŠ SR zameralo aj na Enviroprojekty a pokúsilo sa finančné prostriedky získať z týchto zdrojov.

  • tiež navrhla, aby na najbližšom zasadnutí komisie bol určený dátum zápisu detí do ZŠ.

Mgr. Sekaj sa informoval, aké sú možnosti znovuzavedenia spojov SAD, ktoré boli zrušené v časoch dopravy študentov do stredných škôl – nedeľa popoludní, smer Banská Bystrica a Žilina. Či má mesto nejaké možnosti v tomto smere.

Mgr. Slašťanová upozornila, že vzhľadom na úspešnosť projektu ASISTENTOV (ZŠK vytvorila 5 pracovných miest na 34 mesiacov), bude potrebné navýšiť z vlastných zdrojov finančné prostriedky na spolufinancovanie. Vzhľadom na to, že ich vlastné zdroje z telocvične nie sú postačujúce, aj preto, že pre CVČ poskytujú prenájom telocvične za 1 €, nie podľa schváleného cenníka, bude treba dofinancovať tieto aj z príjmov ŠKD zhruba vo výške 150 €/mes.

Mgr. Kríž informoval, že ich príjmy z telocvične a z dotácie Orange tieto finančné prostriedky pokryjú. (získali 2 pracovné miesta na 36 mesiacov). 

K bodu č. 5:

Po ukončení programu sa Mgr. Sekaj poďakoval prítomným a stretnutie ukončil.

 Zapísala: Mgr. Zlatošová                                                    Mgr. Alexander Sekaj
                                                                                                  predseda komisie

 Mgr. Peter Weis
overovateľ zápisnice

Zdieľať tento príspevok.