Oznámenia o zámere prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa