Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica na 1. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle § 18f ods. 1. pís. b/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh je predkladaný na obdobie 1. polroka 2018.  

Pravidelná kontrolná činnosť:

 • kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kremnice priebežne počas roka 2018
 • kontrola stavu a vývoja dlhu Mesta Kremnica § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Kontrolná činnosť:

 • kontrola nedokončených investícií
 • kontrola zverejňovania zmlúv
 • kontrola  pokladní
 • kontrola výberu daní a poplatkov
 • kontroly podľa uznesení Mestského zastupiteľstva

Ostatná činnosť:

 • vybavovanie sťažností a petícií

Stanoviská a iné činnosti:

 • vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017,
 • vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017,
 • vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Kremnice za rok 2017,
 • návrh plánu kontrolnej činnosti na  2. polrok 2018,
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN
 • účasť na rokovaniach komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom v Kremnici
 • účasť na zasadnutiach Dozornej rady Mestské lesy Kremnica, s. r. o.
 • zvyšovanie odbornej kvalifikácie
 • kontinuálna účasť v Združení hlavných kontrolórov (ZHK) Slovenska ako aj účasť na odborných seminároch organizovaných ZHK súvisiacich s kontrolnou činnosťou v samospráve

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Súčasťou predloženého návrhu je aj kontinuálna kontrola plnenia rozpočtu mesta, MsBP, KIC, škôl, školských zariadení, a finančného plánu  spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o.

 V Kremnici, dňa  23.01.2018

Ing. Kirková Beata
hlavná kontrolórka
mesta Kremnica

Print Friendly, PDF & Email