Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 28. februára 2018

Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti športu a telesnej kultúry si môžete podať do 28. februára 2018

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica č.11/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, v znení neskorších zmien a doplnkov, je možné v termíne do 28. 2. 2018 predložiť žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.

Dotácie sú smerované do cieľových oblastí športu a kultúry a v rozpočte mesta pre rok 2018 je na tento účel vyčlenených viac ako 35 000 eur. Na šport poslanci, vyčlenili 17 877 €. Pre kultúrne podujatia vyčlenili 17 377 €. Dotácie z rozpočtu mesta sa poskytujú právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území mesta. Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti  spolu s povinnými prílohami.

Tlačivo na vyplnenie žiadosti o poskytnutie dotácií je k dispozícií na internetovej stránke mesta Kremnica www.kremnica.sk, v časti „Mestský úrad – Ako vybaviť? – Dotácie“, alebo v kancelárií č.8 na poschodí Mestského úradu v Kremnici. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 045/6782713, alebo e-mailom: jana.bieleschova@kremnica.sk.  

Dotačná komisia upozorňuje žiadateľov, aby dôsledne vypisovali žiadosť o dotáciu, nakoľko neúplné žiadosti budú vrátené.

Okrem februárového termínu sú v priebehu roka ešte dva termíny uzávierky prijímania žiadostí o dotácie a to 31. máj 2018 a 31. august 2018.

Print Friendly, PDF & Email