Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 17.1. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Roman Béreš, Štefan Drozd, Alexander Ferenčík, Peter Hyža, Slavomír Hrúza, Beata Kirková, Peter Neuschl

Program:

  1. Príspevok na úpravu tratí a úprava bežeckých tratí
  2. Žiadosť o podporu pri vydaní knihy k 690, výročiu mesta Kremnica
  3. Pozvánka do partnerského mesta Kutná Hora

Prítomných členov komisie privítala p. Ceferová. Na úvod  konštatovala, že dôvodom stretnutia je pokles výberu – dobrovoľného príspevku na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke. Pripomenula, že hľadala rôzne možnosti, ako „zatraktívniť“ spoplatnenie tratí, aké benefity pre platiaceho nájsť.  

  1. Drozd navrhol dve možnosti riešenia spoplatnenia s tým, že je dôležité, aby sa minimalizovali náklady. Ako prvý spôsob navrhuje kasičku, kde bude možné vhodiť dobrovoľný príspevok. Druhou možnosťou je podľa neho platba prostredníctvom sms – spôsobom, akým sa platí za parkovné. Tento spôsob výberu sa potom podľa neho dá využiť pri platení aj za iné služby. Spôsob výberu parkovného nevyrieši problém, ak je v aute 5 ľudí.

Na to reagoval p. Bíreš, ktorý už má skúsenosť s výberom príspevkov prostredníctvom sms a nemáme spôsob, ako donútiť návštevníkov prispieť.

Po tom, ako bolo navrhnuté, že príspevok na úpravu tratí má byť nejaká forma povinnej platby vyplývajúcej z VZN alebo iného nariadenia, reagovala vedúca EOaPA. Problém podľa nej je v tom, že náklady na úpravu tratí plynú z rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica a preto aj príjmy z príspevkov musia plynúť sem. Jediná možnosť je forma dobrovoľného príspevku, kedy sa z účtovného hľadiska jedná o dar.

  1. Béreš konštatoval, že má najviac skúseností a priameho kontaktu s bežkármi. Tvrdí, že sú ochotní platiť, musia ale mať komfortný spôsob platby. Navrhuje predávať „vstupenky“ pri vstupe na bežecký štadión.
  2. Hyža vychádza z toho, že 80 % návštevníkov je ochotných platiť. Dôležitá je podľa neho osveta. Tým, ktorí platia, treba vysvetliť komu a za čo platia.

Do víkendu je potrebné označiť predajné miesta tabuľkou, že tu je možné prispieť a tiež zabezpečiť plagáty s podrobnejšou informáciou o úprave a platbe za trate.

  1. Ceferová požiadala prítomných zástupcov subjektov pôsobiacich na Skalke, aby zdieľali informácie o Skalke, ktoré budú na stránke mesta a budú čerpať údaje z meteočidla. Prvotne teda budú informácie na stránke mesta.

Prítomní sa dohodli, že ohľadne úpravy tratí v ďalšej sezóne sa stretnú do 15. 5. 2018.

  1. Komisia kultúry a CR berie na vedomie žiadosť p. Kianičku o podporu pri vydaní knihy k 690. výročiu mesta Kremnica a odporúča schváliť príspevok v rámci možností rozpočtu.
  2. Komisia kultúry a CR berie na vedomie pozvánku mesta Kutná Hora na oslavy v októbri 2018 a odporúča MsZ vyslať zástupcov mesta na toto podujatie.

Zapísala: Ing. Zuzana Tileschová

Zdieľať tento príspevok.