Oznam o začatých správnych konaniach

Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania:OMZ2018/00335

Dátum zverejnenia informácie: 28.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Breza plstnatá (Betula pubescens), 1ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a 1ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium) rastúcich na pozemku parc. č.

C-KN 1224/1 v katastrálnom území Kremnica v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.   

                                                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email