Oznam o začatých správnych konaniach

Oznam o začatých správnych konaniach

  Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania:OMZ2018/00420

Dátum zverejnenia informácie: 23.03.2018

    Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks Hruška obyčajná (Pyrus communis),  3ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior),  5ks Smrek obyčajný (Picea abies) a 1ks Lipa malolistá (Tilia cordata) rastúcich na pozemku parc. č. C-KN 1303  v katastrálnom území Kremnica v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.   

Print Friendly, PDF & Email