Požiare v lesoch a zabezpečenie lesov pred požiarmi

Požiare v lesoch a zabezpečenie lesov pred požiarmi

S príchodom prvých slnečných a teplých dní v jarnom období dochádza k prebúdzaniu sa prírody z dlhého zimného spánku. A preto každoročne najmä v tomto skorom jarnom období, ale i v čase dlhotrvajúceho sucha vzniká najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov v lesoch.

Význam lesa sa často podceňuje, ľudia sa správajú ľahostajne a často podceňujú požiarne nebezpečenstvo, jednak pri fajčení, zakladaní ohňov v prírode, ale i pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny a kríkov v záhradách nachádzajúcich sa najmä pod lesmi. Les je tak neustále vystavený neustálemu vplyvu vonkajších škodlivých činiteľov, nielen zo strany škodcov, ale i ľudí. Touto svojou nedbanlivosťou na nezodpovednosťou ale i ľahostajnosťou, lesy ničíme a devastujeme.

            Pri požiaroch v lesoch vznikajú nielen veľké priame škody, ale aj nepriame škody, ktoré vznikajú nástupom ďalších druhotných škodcov, ako aj zvýšením nákladov na odstraňovanie následkov požiaru. Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, prináša so sebou rad komplikácií. Ide najmä vo väčšine prípadov o zlú dostupnosť a náročnosť prírodného terénu pre hasičskú techniku, nedostačujúce a nevyhovujúce vodné zdroje pre hasenie, čo si vyžaduje enormné nasadenie počtu ľudí ako aj nutnosť nasadenia veľkého množstva špeciálnej hasičskej a leteckej techniky.

Bohužiaľ lesný požiar má veľké negatívne vplyvy na rastlinstvo, ale i živočíšnu časť.  Navyše lesné požiare predstavujú aj reálnu hrozbu ohrozenia ľudských životov. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom častokrát trvá i niekoľko rokov. Iniciácia vzniku požiaru zo strany ľudského faktora zohráva najdôležitejšiu úlohu. Je založená na nízkom vedomí, vysokej ľahostajnosti a nedovolenom konaní. Znížená starostlivosť o pozemky, zanedbané,  zarastené  a častokrát i opustené  pozemky, ktoré susedia s lesom, ale aj ich vypaľovanie,  sú doslova živnou pôdou pre vznik lesných požiarov. Je to jedna z najčastejšie sa  vyskytujúcich príčin vzniku lesných požiarov. Pri pobyte  v prírode si treba pamätať , že odhodená neuhasená cigareta a zápalka je tiež častou príčinou vzniku požiarov.

          Pri zabezpečovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi  je potrebné vychádzať z povinností fyzických osôb  ukotvených z §14 ods.2 písm. a) b) c) ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to:  zákaz fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade zistenia porušenia citovaných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi bude Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom postupovať voči občanom – fyzickým osobám podľa § 61 ods. 4 zákona o ochrane pred požiarmi a ukladať pokutu v prípade priestupkového konania až do výšky 331 €, prípadne blokovú pokutu až do výšky 100 €.

          Na záver chceme ešte raz prízvukovať na dodržiavanie všetkých opatrení pred možným vznikom požiarov nielen v lesoch, ale i v záhradách a na poliach a na nutnosť dodržiavania opatrnosti, ostražitosti a zodpovedného konania nielen v tomto ročnom období, aby najmä finančné škody na majetkoch boli čo najnižšie, v najlepšom prípade žiadne.

 

pplk. Ing. Slavomír Búci

vedúci oddelenia požiarnej prevencie   

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

Žiar  nad  Hronom                                                                            

 

 

                                                                                       

 

                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email