Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa