Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia

     Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia od 1. 1. 2018 (ďalej „dotácia“) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica.                                                         

  Článok 2

                             Vymedzenie subjektov na poskytnutie dotácie

 1. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica:
 1. a) Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ul. 419/35, Kremnica s elokovaným

      pracoviskom Jastrabá 188                 

 1. b) Centrum voľného času, Angyalova ul. 401/26, Kremnica
 2. c) Materská škola, Dolná ul. 57/37, Kremnica s elokovaným pracoviskom na Ul. J.

      Langsfelda 695/7 v Kremnici                        

 1. d) Školské jedálne, ktoré sú súčasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica                               
 1. f) Školské kluby detí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica
 2. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto neštátnym školám a školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica:
  1. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici, Dolná ul. 49,  Kremnica
 1. Súkromná základná umelecká škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
 2. Súkromná školská jedáleň pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
 3. Súkromná materská škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
 4. Súkromný školský klub detí pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
 5. Školský internát pri Súkromnom 8-ročnom gymnáziu pri eMKLube, Dolná ul. 48/19,

      Kremnica.                                         

 1. g) Súkromné centrum voľného času „Nádvorie“, Dolná 48/19, Kremnica

Článok 3

                                        Určenie výšky a spôsobu poskytnutia dotácie          

 1. Mesto poskytne dotáciu príjemcovi podľa článku 2 mesačne vo výške 1/12 dotácie na

          príslušný kalendárny rok, najneskôr do 20. dňa príslušného mesiaca.

 1. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
 2. Výška dotácie na dieťa/žiaka príslušného zariadenia je uvedená v prílohe tohto nariadenia.
 3. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka a to v závislosti od zmien nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

     Článok 4

   Záverečné ustanovenia

 1. So súhlasom mesta Kremnica je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj kapitálové výdavky.
 2. Dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa aplikujú od 01. 01. 2018.
 3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica bolo schválené uznesením

      MsZ č. 38/1804 zo dňa 12. 04. 2018.

 1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2018

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

          primátor mesta

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 16.04.2018 – do 30. 04. 2018.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2018.

Iveta Ceferová

zástupkyňa primátora

              

         

Príloha

 
        k VZN č. 2/2018
Základná umelecká škola        
a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Kremnica    
           
           
  1 2 3 4 5
        Dotácia  
  Počet Dotácia na Dotácia v zmysle Výška
  detí/žiakov dieťa/žiaka spolu §6, ods. 13 dotácie
  k 15.9. 2017 v € v r.20178 v r.2018 zákona do rozpočtu
        596/2003 Z.z. celkom
ZUŠ spolu: 344 700 240 800 12 304 253 104
MŠ Dolná 158 2 190 346 020 23 581 369 601
ŠKD 197 450 88 650 18 875 107 525
CVČ 359 90 32 310 40 304 72 614
ŠJ – ZŠ 493 148 72 964 6 502 79 466
Spolu:     780 744 101 566 882 310
           
           
Neštátne zariadenia zriadené na území mesta Kremnica    
           
  1 2 3 4 5
        Dotácia  
  Počet Dotácia na Dotácia v zmysle Výška
  detí/žiakov dieťa/žiaka spolu §6, ods. 13 dotácie
  k 15.9. 2017 v € v r.20178 v r.2018 zákona do rozpočtu
        596/2003 Z.z. celkom
emKlub          
ZUŠ spolu: 114 616 70 224   70 224
18 1 927 34 686   34 686
ŠKD 24 396 9 504   9 504
CVČ Nádvorie 23 79 1 817   1 817
ŠJ – ZŠ 58 130 7 540   7 540
Škol.internát 16   17741   17741
eMKlub spolu:     141 512   141 512
SCŠPP 756   111767   111767
Súkromné spolu:     253 279   253 279

Zdieľať tento príspevok.