Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje mesto Kremnica predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica.

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre: 

  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

Ďalej uvažujeme v prípade záujmu aj s vytvorením priestorov pre:

  • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku 
  • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára
  • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )
  • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 06/2019 – 12/2020 s následným predpokladaným spustením prevádzky CIZS k 01/2021.

Spádová oblasť pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami: Kremnica, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, Turček.

Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS, kontaktujte Iveta Ceferová tel. 0911541734, 045/2289726, email iveta.ceferova@kremnica.sk, ktorá/ý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte najneskôr do 18.5.2018, resp. čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať  a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je do 8.6. 2018 v zmysle aktuálne platnej vyhlásenej výzvy na projektové zámery.

 

Print Friendly, PDF & Email