Zápisnica č. 29 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 21.05.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík
Ospravedlnený:
Sekretárka komisie: Petra Miková

Program

 1. Úvod
 2. Pretrvávajúce problémy s obyvateľmi bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici
 3. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
 4. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda
 5. Návrh na udelenie ocenení – cena mesta, cena primátora, čestné občianstvo, uznanie

 

 1. Úvod

 

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

2.Pretrvávajúce problémy s obyvateľmi bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici

Zasadnutia sociálnej komisie sa zúčastnili niektorí obyvatelia bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici, ktorí sa sťažovali na neustále problémy, hádky, neporiadok a hluk, ktoré sú medzi spolubývajúcimi.

Uznesenie č. 235/2018

Komisia zobrala na vedomie prehlásenia obyvateľov bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

3.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

 

Andrea A. – žiadosť o funkciu domovníčky

 Uznesenie č. 236/2018

Komisia odporúča, aby funkciu domovníčky naďalej vykonávala p. B. Martina.   

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

Eduard B. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

Uznesenie č. 237/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača v prípade, že nemá žiadne záväzky voči mestu a organizáciám zriadených mestom.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

Roland H. – žiadosť o súhlas k trvalému pobytu

Uznesenie č. 238/2018

Komisia odporúča  udeliť súhlas k trvalému pobytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne..

 

Radoslava S. – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 239/2018

Komisia odporúča ukončiť nájom s výpovednou dobou v zmysle nájomnej zmluvy. V prípade, ak bude podpísaná nájomná zmluva s novým nájomcom pred skončením výpovednej doby, komisia odporúča ukončiť nájom aj skôr.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne..

 

Ján P. – žiadosť o zrušenie bývania

Uznesenie č. 240/2018

Komisia odporúča  zrušiť nájomný vzťah so žiadateľom a pokračovať v nájomnom vzťahu s jeho manželkou.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

Gertrúda K. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu 

Uznesenie č. 241/2018

Komisia odporúča zapísať uchádzača v prípade, že nemá žiadne záväzky voči mestu a organizáciám zriadených mestom.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Pavel B. – žiadosť o výmenu bytu

Uznesenie č. 242/2018

Komisia neodporúča výmenu bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Peter V. – žiadosť o 2-izbový alebo 3-izbový byt

Uznesenie č. 243/2018

Komisia neodporúča na tento čas prideliť 2-izbový alebo 3-izbový byt.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Poradovník na uvoľnený jednoizbový byť na Ul. Dolná 62/47 v Kremnici:

 • Žaneta P.
 • Vladimír F.
 • Andrea V.

 

Poradovník na uvoľnený dvojizbový byt na Ul. ČSA 265/60 v Kremnici:

 • Alžbeta T.
 • Iveta H.
 • Denisa K.
 • Veronika M.
 • Jerguš D.
 • Veronika M.
 • Gertrúda K.

4.Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda

     Imrich V. si podal na mesto Kremnica žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 150,-€ na drevo na zimné uskladnenie. V zmysle VZN mesta č. 4/2011 je možné poskytnúť príspevok do výšky 100,-€. Menovaný je invalidný dôchodca, slobodný a bezdetný. Chodí pomocou dvoch barlí, nemá nedoplatky na dani z nehnuteľnosti ani na dani za odpady a má vyrovnané všetky pohľadávky voči mestu a organizáciám zriadených mestom.

Uznesenie č. 244/2018

Komisia odporúča poskytnúť Imrichovi V. jednorázový finančný príspevok vo výške 100 €.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

5.Návrh na udelenie ocenení – cena mesta, cena primátora, čestné občianstvo, uznanie

Uznesenie č.245/2018

Komisia odporúča udeliť ocenenia nasledovne:

Cena mesta                   –   Jozef Horváth – im memoriam

 • Peter Berčík, PhD.

Cena primátora    –    Milan Rybársky

 • Helga Niklesová

Čestné občianstvo         –    Ing. Vlastimil Kalinec

 • Ing. Karol Samuelčík, Csc.
 • Marián Krajč

Uznanie                –    Matilda Olbrichtová

 • Big air
 • Ivan Čillík
 • Gabriela Mistríková

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

 

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

 

Zapísala: Petra Miková

 

Zdieľať tento príspevok.