Zápisnica č. 3/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 04. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Zápisnica č. 3/2018 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 12. 04. 2018 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici

Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva

– Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Jaroslav Slašťan, Bc. Martin Kapšo, Ing. Marek Kurka, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Klára Popová, Ing. Viera Vaská, Mgr. Klára Štroffeková, MUDr. Dana Blahyjová

Neskorší príchod nahlásili:

– Mgr. Alexander Sekaj, Jaroslav Slašťan

Neprítomní:

Ospravedlnení:

Prizvaní a hostia:

Mgr. Ľuba Ďurčová, vedúca, oddelenie organizačné a správne, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Hana Zlatošová, vedúca oddelenie školstva, kultúry a športu, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Andrea Mutňanská, vedúca, oddelenie mestskej zelene, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka, Kultúrneho a informačného centra v Kremnici

Bc. Peter Grosch, vedúci, oddelenie technických služieb, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka, Mestský bytový podnik v Kremnici

Veronika Chrienová, Kultúrne a informačné centrum v Kremnici

Mgr. Roman Brhlík, náčelník, Mestská polícia v Kremnici

Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka, Mestský úrad v Kremnici

Ing. Jana Kyselicová, vedúca, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mestský úrad v Kremnici

Mgr. Peter Durbák, CVČ Cvrček Kremnica

 • k bodu: Otvorenie

Rokovanie riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici (ďalej „MsZ) otvoril o 16:04 hod. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta Kremnica (ďalej „Ing. Mgr. Ferenčík“). Privítal prítomných poslancov MsZ, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení a občanov mesta Kremnica. Konštatoval, že toto zasadnutie MsZ je 3. v tomto roku, 31. v tomto volebnom období. Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že podľa prezentačnej listiny je prítomná väčšina poslancov MsZ (11) a je teda spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 • k bodu: Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a pracovného predsedníctva
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa, či sú nejaké návrhy, alebo pripomienky k programu.

Poslanci nemali žiadne pripomienky. Rokovanie MsZ sa riadilo takto schváleným programom.

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • Kontrola plnenia uznesení
 • Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018
 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017
 • Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2017
 • Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017
 • Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018
 • Informácia o prípadnom navýšení finančných prostriedkov na rekonštrukciu Zechenterovej ulice a odstránenie havarijného stavu v cintoríne
 • Informácia o podaných žiadostiach o podporu formou príspevku resp. dotácie
 • Majetkové veci:
  1. Odpredaj bytov v meštianskom dome na Kollárovej ulici 546/11 v Kremnici
  2. Informácia o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách
  3. Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku
 • Rôzne
 • Interpelácie

Záver     

Mgr. Ing. Novodomec – požiadal o presunutie prerokovania kúpaliska Katarína z bodu rôzne do bodu 12.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík – požiadal o hlasovanie za program mestského zastupiteľstva.

PREZENTÁCIA: 11

ZA: 10 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík navrhol, aby pracovné komisie a pracovné predsedníctvo  pracovali v nasledovnom zložení:

mandátová komisia – Ing. Marek Kurka, Mgr. Eva Hrončová

11 11 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že mandátová komisia bola jednohlasne zvolená.

návrhová komisia – MUDr. Dana Blahyjová, Bc. Martin Kapšo

11 11 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ 14.06. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Viera Vaská.

11 11 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ bolo jednohlasne zvolené.

Ing. Mgr. Ferenčík odporučil, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie MsZ dňa 12. 04. 2018 pracovalo v zložení – primátor mesta, zástupkyňa primátora mesta, Mgr. Klára Štroffeková.

11 11 0 0

Ing. Mgr. Ferenčík konštatoval, že pracovné predsedníctvo bolo jednohlasne zvolené.

Za zapisovateľku zápisnice určil Ivetu Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Kremnici a za overovateľov zápisnice určil Ing. Vieru Vaskú a Mgr. Ing. Martina Novodomca.

16:10 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Jaroslav Slašťan

 • K bodu: Kontrola plnenia uznesení

Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že správu dostali poslanci písomne. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.

Uznesenie číslo 37/1804    

vo veci správy o kontrole plnenia uznesení.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

správu č. 3/2018 o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018

Uznesenie číslo     38 /1804    

vo veci návrhu VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e

VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia v roku 2018.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.   

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017

Uznesenie číslo     39 /1804    

vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017.   

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

     

 • Správa o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2017

Uznesenie číslo       /1804    

vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2017  

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2017 predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou T.B.S. servis-služby, spol. s r. o., Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – MsZ na podnet niektorých poslancov bude schvaľovať prostriedky na rekonštrukciu cintorína. Prevádzkovateľ neplní úlohy, ktoré mu vyplývajú z nájomnej zmluvy. Mali by sme sa s ním rozprávať. Treba sa na to pozrieť a zároveň si treba v rámci 80 000€, ktoré Mesto vyčlení na opravu cintorína, rozmyslieť, ktoré akcie bude realizovať. Náš cintorín je v nedobrom stave. Je to vážna téma, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť. Ide o to, ako efektívne využiť prostriedky, ktoré na to budú vyčlenené.  Ing. Popová – nie je spokojná so stavom cintorína. Tak isto je toho názoru, že prevádzkovateľ si neplní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy. Opravené sú schody, ale počas zimy neboli odhrnuté. Nebude za túto správu hlasovať. Mgr. Ing. Novodomec – prešiel si zmluvu, ktorú máme. Myslí si, že vyčíslenie, ktoré prevádzkovateľ predložil nie je korektné, takže za toto uznesenie nebude hlasovať. Opýtal sa, či Mesto zistilo prečo má nedoplatky. Treba kontrolovať v zmysle zmluvy čo sú prevádzkovateľove povinnosti, aby sme nerobili niečo, čo má robiť on. Treba sa ešte pozrieť na to, či máme dosť miest na nové hroby.  Mgr. Štroffeková – navrhla spoločné stretnutie s pánom Reiterom. Aby prišiel na komisiu MsL. Je tých problémov dosť veľa, takže je to potrebné. Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že sa dohodli na stretnutí s pánom Reiterom na najbližšom predzastupiteľstve. Ceferová – tie nedoplatky sú za nájmy za hrobové miesta. Pani Reiterová nám vystaví faktúru a my to uhradíme. V rozpočte sú na to prostriedky.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 6 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml,)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 6 (Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská, Jaroslav Slašťan, Ing. Marek Kurka, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Klára Popová)

Ing. Mgr. Ferenčík – konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

 • Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017

Uznesenie číslo      40 /1804    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e   n a    v e d o m i e

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k Záverečnému účtu mesta Kremnica a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Popová – kapitálové výdavky- v správe sa uvádza, že neboli zrealizované investičné akcie. V správe hlavnej kontrolórky je pripomienka v tom zmysle, že by bolo treba popracovať na čerpaní finančných prostriedkov, ktoré sú rozpočtované na investičné akcie. Nie je to prvý krát čo sa stalo, že finančné prostriedky, ktoré boli na kapitálové výdavky neboli vyčerpané. V každej záverečnej správe máme výdavky, ktoré Mesto nedokázalo prefinancovať.  V čom je problém?  Prehľad o poskytnutých dotáciách – z rozpočtu Mesta sme poskytli jednotlivým žiadateľom dotácie vo výške viac ako 28 000€. Sú tam väčšie položky, ale nie zanedbateľné. V tejto správe ju ďalej zaujalo, čo sa týka pohľadávok, je tam konštatované, že EO nemá kapacity na to, aby mohlo správne spravovať tieto pohľadávky.  Opýtala sa prečo pohľadávky, ktoré sa týkajú najväčších dlžníkov Mesta, hlavne PO sídliace na Skalke, nie sú nijako riešené? Požiadala vedenie Mesta o vyjadrenie k tomuto. Ako sa pristupuje k vymáhaniu pohľadávok od týchto spoločností?  Ing. Vaská – asi najpracnejšie sú tie najmenšie pohľadávky, kde je ťažké od dlžníka vymôcť také sumy. Ak náklady, ktoré vysoko prevyšujú výšku tej pohľadávky, treba uvažovať nad tým, že tá pohľadávka by sa mohla odpísať. Dalo by sa tam uvažovať, zákon to umožňuje, ako sa tej pohľadávky zbaviť.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0                                                                          

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     41 /1804    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a   v e d o m i e 

správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2017.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.       

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo     42 /1804    

vo veci Záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2017.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2017 bez výhrad.

Mgr. Ing. Novodomec – saldo bežného rozpočtu skončilo pozitívne. V súčasnosti máme 3 úvery. Porovnával s inými mestami, sme na tom dosť vysoko. V tomto sme na tom veľmi dobre.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo       43 /1804    

vo veci tvorby Rezervného fondu mesta Kremnica z hospodárskeho výsledku za rok 2017 a použitia Rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e , že

 1. k 31. 12. 2017 výška Rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte je 311 836,08 €
 2. výsledok hospodárenia za rok 2017 je 459 284,54 €, z toho tvorba Rezervného fondu predstavuje 421 012,09 €

                                                             B/ s c h v a ľ u j e   

použitie Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2017 v celkovej výške 632 850 € v roku 2018 nasledovne:

 1. 82 572 € na splácanie istín úverov
 2. 15 347 € na splácanie istín lízingov
 3. 534 931 € na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica. O prerozdelení

     finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Kremnici.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo       44 /1804    

vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2017 na jednotlivé investičné akcie, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2018.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e

použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2017 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2018 vo výške 534 931 €, rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

– ÚPN mesto Kremnica 3. zmena                                                                    2 490 €

– ÚPN Veterník 1. zmena                                                                                2 500 €

– rekonštrukcia budovy na Ul. J. Horvátha č. 884                                       320 000 €

– stavebný dozor k rekonštrukcii budovy na Ul. J. Horvátha 884                   2 600 €

– rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica PD                                1 230 €

– rekonštrukcia cesty a chodníka Zechenterova ulica                                   152 697 €

– výstavba náhradného zdroja vody na Skalke                                               15 000 €

– zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke PD                                4 000 €

– zasnežovanie lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke                                    14 000 €

– rozšírenie kamerového systému  – spolufinancovanie                                        573 €

– obstaranie pozemku od ŽSR                                                                             650 €

– nákup paketovacieho lisu                                                                              15 000 €

– rekonštrukcia a obnova telocvične ZŠA – spolufinancovanie      4 191 €

 

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Ing. Vaská – do rezervného fondu pre rok 2018 nám vchádza 732 000€ aj nejaké drobné + 150 000€ z dividend Mestských lesov. To sú prostriedky určené na rozvoj Mesta. Z tých 732 000€ musíme rezervovať 200 000€ na splátky úverov, leasingov prípadne živelné udalosti v roku 2018 a v pláne na rok 2019. Čiže na investície nám zostalo 532 000€. Hlavnými položkami čerpania z rezervného fondu je telocvičňa a rekonštrukcia cesty na Zechenterovej ulici. Otázka znie či nepoužiť zvyšné prostriedky na PD Veterníka? Či sa uvažuje aj nad tým, či sa bude pripravovať aj nejaký väčší projekt, ktorý nie je možné urobiť za jeden rok. Keby sa Mesto pustilo napríklad do rekonštrukcie našich budov, ktoré sú v nie dobrom stave.   Ing. Mgr. Ferenčík – PD som nechcel už v tomto MsZ riešiť, lebo niektoré sumy mali byť ešte navýšené. Projektant je schopný to spracovať mimo ciest. Kompletná PD aj s cestami by presahovala tých 15 000€. Materiál k tomu je nachystaný až na ďalšie MsZ. A čo sa týka tých iných investičných akcií, nápady máme, ale to je na diskusiu.  Ing. Vaská – Mesto má na to, aby sa púšťalo aj do väčších projektov. Preto nechcem rozdrobovať rezervný fond na drobné akcie, ktoré nie sú vždy celkom komplexné. Je možnosť sa zamýšľať nad väčšími investičnými akciami.  Ing. Mgr. Ferenčík – tie akcie čo sa robia, sú zameškaná údržba, čo sa tu dlhšie kumulovalo. Napríklad telocvičňa sa užívala 50 rokov bez nejakej údržby.  Ing. Popová – zaujíma sa o jednotlivé akcie. Tá prvá, ÚPN 3. zmena sa čoho týka? Vysvetlili to Ing. Kyselicová a Ing. Mgr. Ferenčík  Ing. Popová – v akom štádiu tejto zmeny sme? Ing. Mgr. Ferenčík – chceli by sme spracovávať PD na inžinierske siete. A zmenu územného plánu. Ďalej vysvetlil ako to je s ostatnými akciami.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

16:47 – na zasadnutie MsZ sa dostavil Mgr. Alexander Sekaj

 • Návrh 3.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

Uznesenie číslo      45 /1804    

vo veci návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018. 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e

 1. zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018, podľa predloženého návrhu nasledovne:

bežné príjmy:                                      4 818 579 €

kapitálové príjmy:                                 821 231 €

príjmové finančné operácie:                  669 018 €      

spolu príjmy:                                    6 308 828 €

           

bežné výdavky:                                  4 695 516 €

kapitálové výdavky:                           1 469 827

výdavkové finančné operácie:              104 089 €

spolu výdavky:                                 6 269 432

 

saldo bežného rozpočtu:                         123 063 €

saldo kapitálového rozpočtu:                 -648 596

saldo finančných operácií:                       564 929 €

celkové saldo rozpočtu:                           43 396 €

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – keďže nedošlo k úprave navýšenia zdrojov na MsBP, tak z čoho sme financovali 4 000€ na rekonštrukciu kotolne ZŠ Angyalova? Ing. Nováková – zo salda rozpočtu. Mgr. Ing. Novodomec – cena digitalizácie kroník sa zvyšuje. Mgr. Hana Zlatošová – od januára zvýšili ceny, takže s tým nič nespravíme. Nemôže byť spravená objednávka, kým nie je určená suma v rozpočte. Ten návrh sme robili ešte v novembri.  Mgr. Ing. Novodomec – Relax centrum  je zavreté kvôli havarijného stavu strechy. Už druhý krát za túto zimu. Čakal som, že tu bude predostretý nejaký finančný plán, čo tou strechou ideme robiť. Ing. Mgr. Ferenčík – minulý mesiac bol na 1. stretnutí so spoločnosťou Euro-Building. V priebehu dvoch týždňom idem na ďalšie stretnutie, kde sa budeme baviť v inej rovine.  Pokiaľ sa chceme súdiť ďalej, tak si môžeme ďalších 5 rokov počkať. Budeme musieť nájsť nejaké kompromisné riešenie. Ak do toho chceme ísť z vlastných finančných prostriedkov, tak kľudne môžeme. Mgr. Ing. Novodomec – nehovoril som o financovaní, skôr o tom, že nemáme rozvrh čo tam treba urobiť.  Musíme mať pripravené riešenie. Ing. Mgr. Ferenčík – pokiaľ sa neopraví strecha, tak to ostatné bude vždy len lepenie. Mgr. Ing. Novodomec – súhlasím. Takže pripravíte nejaký rozpis výdavkov, aby sme vedeli čo nás ďalej čaká? Ing. Tíleschová – nevedela o tom, že sa na EO komisii budú riešiť investičné veci z rezervného fondu. Mgr. Sekaj –bez ohľadu na to či ten súdny spor bude, by bolo naozaj vhodné, aby sme vedeli čo nás to bude stáť. Ing. Popová – tiež sa pridáva k tomu, aby sa tá strecha riešila. Ak sa to riešiť nebude, odstavíme si Relax centrum. Ako potom budeme fungovať? Čo ak sa ten súdny spor nevyrieši ani za 5 rokov? Neviem ako to funguje, ale ak sa dokáže, že zhotoviteľ spravil niečo zle, tak veci, ktoré sme tam opravili mi, by mali ísť na jeho náklady. Teraz ideme čakať? Ing. Mgr. Ferenčík – nepovedal som, že nejdeme nič riešiť. Prácami, ktoré tam v súčasnosti prevádzame, udržujeme Relax centrum v prevádzkyschopnom stave. Nedokážeme to ale pokiaľ tá strecha zateká.  Ing. Vaská – máme na nich nejaké „páky“? Ing. Mgr. Ferenčík – je jasné, že tá strecha nie je dobre prevedená. Je to ich chyba, ktorú by si mali priznať. A naša chyba, ktorú by sme si mali priznať je, že sme neskontrolovali PD. Bol tam použitý sadrokartón, ktorý na to nie je vôbec vhodný. To je zhruba niečo, čo by nám mohlo pomôcť. Mgr. Sekaj – práve preto by sme mali spraviť návrh koľko tá strecha bude stáť. Lebo o pol roka bude zima a čo spravíme? Už nič. Ing. Mgr. Ferenčík – dáme spracovať rozpočet na strechu a potom uvidíme, či to ideme platiť my alebo nie. Slašťan – čo je dôvodom zatvorenia Relax centra? Ing. Tíleschová – oprava strechy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Informácia o prípadnom navýšení finančných prostriedkov na rekonštrukciu Zechenterovej ulice a odstránenie havarijného stavu v cintoríne

Ing. Vaská – v rozpočte máme 200 000€ na opravu a tu hovoríme, že budeme potrebovať 230 000€. Ako sme na to prišli?  Ing. Mgr. Ferenčík – toto bol prvotný rozpočet, ktorý nám spoločnosť pripravila pred rokom a pol. Bol to nástrel. Skutočná suma bude zrejmá až po skončení verejného obstarávania.  Ing. Popová – k vetve A navrhuje, aby bol zelený pás po ľavej strane po celej dĺžke odstránený. Aby bol nahradený iným druhom vegetácie. Opäť navrhla šikmé státie na parkovanie áut. K vetve B navrhuje, aby sa parkovacie miesta vybudovali aj tam. Navrhuje, aby bolo prehodnotené využitie tejto komunikácie ako jednosmernej. Odporučila, aby plocha pri kine navrhnutá na spevnenie, aby bola konzultovaná s pánom Gálisom. Aby táto plocha nebola riešená ako provizorná. Ďalej navrhla, aby zelený pás v časti B po pravej strane, pri ktorom sa neuvažuje so zrušením, aby tam bola vegetácia, ktorá bude trošku modernejšia. Ing. Mgr. Ferenčík – dohodli sme sa, že to budeme riešiť operatívne, aby sme nezdržovali mestské zastupiteľstvo. Vyjadril sa k šikmému státiu na parkovanie áut a k asfaltovej ceste, vysvetlil prečo nie je dobré, aby sa tam vytvárali parkovacie miesta.                                                                                                                            

 • Informácia o podaných žiadostiach o podporu formou príspevku resp. dotácie

Uznesenie číslo     46 /1804    

vo veci odpredaja bytov v meštianskom dome na Kollárovej ulici 546/11 v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e    

odpredaj pozemku a bytov v meštianskom dome podľa zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov na Kollárovej ulici, vedených na LV č. 3182, súpisné č. 546, parcelné číslo CKN 493 v katastrálnom území mesta Kremnica, okres Žiar nad Hronom, za podmienky, že kupujúci uhradia výdavky spojené s prevodom vlastníctva bytov a pozemku. V meštiackom dome sa nachádzajú 4 byty a výmera pozemku je 329 m2. Kúpna cena bytov sa stanovuje vo výške 354,12 € a kúpna cena pozemku sa stanovuje vo výške 1 088,99 €.

Mesto Kremnica ako vlastník národnej kultúrnej pamiatky, v zmysle §23 zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ponúkne meštiacky dom na kúpu štátu zastúpeného Ministerstvom kultúry SR.

Po neprijatí ponuky zo strany štátu budú byty ponúknuté na odpredaj súčasným nájomcom nasledovne:

Byt č. 1  – kúpna cena bytu 73,92 €,  kúpna cena pozemku 227,32 €, spoluvlastnícky podiel 4769/22846,

Byt č. 2 – kúpna cena bytu 73,18 €, kúpna cena pozemku 225,04 €, spoluvlastnícky podiel 4721/22846,

Byt č. 3 – kúpna cena bytu 102,89 €, kúpna cena pozemku 316,41 €, spoluvlastnícky podiel 6638/22846,

Byt č. 4 – kúpna cena bytu 104,13 €, kúpna cena pozemku 320,22 €, spoluvlastnícky podiel 6718/22846.

B/u k l a d á

 1. mestskému úradu ponúknuť meštiacky dom na kúpu štátu.
 2. Mestskému bytovému podniku v Kremnici po neprijatí ponuky zo strany štátu odpredať byty súčasným nájomcom.

zodpovedná:  Ing. Lenka Reichlová

termín: 30.11.2018.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Popová – odišla z radnej siene

 • Majetkové veci:

Uznesenie číslo     47 /1804    

vo veci informácie o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o uzatvorených a ukončených nájomných zmluvách na prenájom pozemkov

v katastrálnom území Kremnica v zmysle VZN mesta Kremnica č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kremnica č. 3/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018 podľa prílohy.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 12

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Ing. Popová – vrátila sa do radnej siene

Uznesenie číslo      48  /1804    

vo veci vyradenie  neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého drobného hmotného majetku.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  A/ s ch v a ľ u j e

vyradenie:

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 24. 11. 2017, t.j. 4 položky – notebook VC278EACCimpaq+DVD RW (obstarávacia cena 559,00 €), PC zostava DIGIPRO DP-I MMX0217 (obstarávacia cena 963,42 €), PC zostava DIGIPRO+Monitor LG20“ (obstarávacia cena 931,42 €) a Notebook FU374 ES 6735 s QL60 (obstarávacia cena 497,31 €)   spolu v obstarávacej cene 2.951,15 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Oddelenie technických služieb:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 14. 11. 2017, t.j. 2 položky – merač zem. odporov PW 183 (obstarávacia cena 546,29 €) a zvárací agregát(obstarávacia cena 528 €) spolu v obstarávacej cene 1.074,29 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za KIC mesta Kremnica – kancelária KIC:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 27. 11. 2017, t.j. televízny farebný prijímač OTF spolu v obstarávacej cene 477,66 €.

            Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský bytový podnik Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 31. 10. 2017, t.j. 2 položky – PC DigiPRO Intel CoreDuo (1.103,27 €) a PC LIBRA 270155(1.185,02 €) spolu v obstarávacej cene 2.288,29 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu

 • majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu Pavla Križku, Ulica P. Križku 392/8, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 16. 11. 2017, t.j. 3 položky – projekt Benq MPZ624, (obstarávacia cena 963,25 €), projekt Acer X1261 2ks (obstarávacia cena 1.140,00 €) a PC zostava + Windows XP + MS (obstarávacia cena 965,94 €) spolu v obstarávacej cene 3.069,19 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu

 • majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova ulica 401/26, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 20. 11. 2017, t.j. počítač + monitor spolu v obstarávacej cene 564,06 €.

Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

 • majetku podľa návrhu čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú umeleckú školu J. L. Bellu Kremnica, Angyalova 419/35, Kremnica:
 • prebytočného a neupotrebiteľného neodpisovaného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2017 zo dňa 31. 10. 2017, t.j. 2 položky – klavír Forster (obstarávacia cena 763,46 €) a kamera Panasonic (obstarávacia cena 587,50 €) spolu v obstarávacej cene 1.350,96 €.

           Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/ u k l a d á

mestskému úradu – útvaru Vnútorná správa, Oddeleniu Technických služieb, KIC mesta Kremnica – kancelária KIC,  Mestskému bytovému podniku, Základnej škole Pavla Križku, Základnej škole Angyalova ulica a Základnej umeleckej školy J. L. Bellu vyradiť z evidencie neupotrebiteľný majetok podľa bodu A/1. – 7. uznesenia.

zodpovední: Ing. Jana Bieleschová a riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.           

termín: 15.06.2018.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

 • Rôzne

Uznesenie číslo 49/1804    

vo veci predpokladov prevádzkovania termálneho kúpaliska Katarína.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   u k l a d á

mestskému úradu predložiť poslancom písomnú informáciu o možnostiach a predpokladoch prevádzkovania termálneho kúpaliska Katarína v letnej sezóne 2018 a perspektívach jeho prevádzkovania v nasledujúcich rokoch.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia.

Mgr. Ing. Novodomec – prečítal dôvodovú správu. Vysvetlil, prečo požiadal o zaradenie tohto znesenia do programu MsZ.

Ďalej sa viedla rozsiahla debata na túto tému. (viď videozáznam﴿

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú ďalšie otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali ďalšie otázky ani pripomienky k návrhu uznesenia. Požiadal o hlasovanie.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 12 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1 (Maroš Kraml)

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo väčšinou hlasov prijaté.

Uznesenie číslo       50 /1804    

vo veci riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o, so sídlom Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica v odd. Sro vložka č. 1690/S (ďalej „Mestské lesy Kremnica, s.r.o.“) za rok 2017.

M e s t s k é     z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e

 1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica zostavenú k 31.12.2017 v rozsahu: Súvaha Úč POD 1 – 01, Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01 a Poznámky Úč PODV 3 – 01  s   dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení – ziskom vo výške 142 416,71 € pri výnosoch 3 640 721,20 €, nákladoch 3 455 750,07 € a dani z príjmov právnických osôb 42 554,42 €.
 1. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2017 vo výške 142.416,71 €:

a/ tvorba rezervného fondu vo výške 0,04 €,

b/ čiastku 142.416,67 € ako podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2017

 1. Rozdelenie hospodárskeho výsledku minulých rokov po zdanení – zisku  vo výške 7 583,33 €  ako podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za minulé roky

B/p o v e r u j e

poslankyňu  mestského zastupiteľstva Ivetu Ceferovú, aby podľa bodu 3.3 Dohody o rozdelení kompetencií medzi mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. zo strany mesta Kremnice ako jediného spoločníka zo dňa 11. novembra 2005, spolupodpísal rozhodnutie mesta Kremnica ako jediného spoločníka spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorého obsahom bude schválenie účtovnej závierky .

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

Uznesenie číslo      51 /1804    

vo veci správy o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  v e d o m i e

pravidelnú správu o plnení úloh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Kremnica.

Ing. Mgr. Ferenčík – opýtal sa poslancov, či majú otázky alebo pripomienky k predloženému návrhu uznesenia. Poslanci nemali otázky. Požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu uznesenia.

PREZENTÁCIA: 13

ZA: 13 (MUDr. Dana Blahyjová, Miloš Bíreš, Iveta Ceferová, Mgr. Eva Hrončová,  Bc. Martin Kapšo, Maroš Kraml, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Ing. Marek Kurka, Ing. Klára Popová, Jaroslav Slašťan, Mgr. Klára Štroffeková, Ing. Viera Vaská, Mgr. Alexander Sekaj)

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Mgr. Ferenčík – skonštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne prijaté.

13) Interpelácie:

Ing. Kurka – občania Kremnice hovoria o zlej dopravnej situácii, hlavne na hlavnej ceste. Kamióny tam jazdia veľmi rýchlo. Niekedy je problém prejsť cez cestu na druhú stranu. Problém je hlavne s kamiónmi, ktoré idú z Kremnických baní. Prechádza tadiaľ veľa detí. Radar, čo je dole svoj účel už neplní.  Ing. Mgr. Ferenčík – informoval, že cez týždeň bol na kontrolnom dni na ceste I/65. Túto situáciu rieši a malo by dôjsť k spomaľovacím opatreniam. Sú dve varianty. Bude nachystaná projektová dokumentácia. Jedna varianta je výškové vyzdvihnutie prechodu. Druhou je zúženie pruhov.  Ing. Popová – ak sa toto podarí, bude to fajn, ale neodstráni to ten problém. Pri poliklinike je naozaj problém prejsť cez cestu. Asi nastal čas, aby sa tam dal semafor. MUDr. Horniaková – vyjadrila obavu o obyvateľov Mesta. Opýtala sa, kde sú v meste kryty. Ďalej vyslovila nespokojnosť s úpravou okolia potoka na Bystrickej ulici. Odpovedal Ing. Mgr. Ferenčík a Ing. Mutňanská. Mgr. Ing. Novodomec – poďakoval Mgr. Štroffekovej za organový koncert pána Ihringa. Pod Anna kaplnkou je zo stĺpu zhodený kábel. Požiadal, aby sa na to niekto pozrel. V dolnom parku – lavičky. Bude sa to nejak reparovať? Mgr. Štroffeková – občania zo Zlatej ulice požiadali o opravu verejného osvetlenia, ktoré je na súkromnom pozemku. Mgr. Ing. Novodomec – telocvičňa – od konca decembra tam nebol nikto z robotníkov. Ako sme tam naposledy boli v septembri, skoro nič sa tam nezmeniilo. Mgr. Sekaj – riešil sa v rámci opravy aj ten byt? Mgr. Štroffeková. – prečo sa musí opravovať ten podhľad? Mgr. Hrončová – informovala, že je znečistené mesto. Ing. Popová – opýtala sa ohľadom gróbňového chodníka. Ráta sa aj tento rok s jeho očistením? Bude sa pokračovať aj v osádzaní lavičiek? Požiadala o úpravu Gróbňového chodníka. Požiadala o písomné stanovisko – komu patrí plocha bývalého kúpaliska? Kto dal súhlas na zahádzanie a čo spravíme preto, aby sa tam nevozil odpad? Opýtala sa dub v Zechenterovej záhrade, ako sme pokročili v jeho záchrane?

14) K bodu: Záver

Ing. Mgr. Ferenčík – ukončil o 19:00 hod. 3. riadne zasadnutie MsZ v tomto roku, 31. v tomto volebnom období. Zvukový záznam a videozáznam z rokovania MsZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

                                                                                                      

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

            primátor mesta

 

 

     Ing. Viera Vaská                                                        Mgr. Ing. Martin Novodomec

 1. overovateľ                                                                          2. overovateľ

 

 

 

Zapísala: Iveta Hromadová

 

Zdieľať tento príspevok.