V septembri mesto počas Mestských slávností rozdelí ocenenia

V septembri mesto počas Mestských slávností rozdelí ocenenia

Dňa 15. 9.2018 sa pri príležitosti osláv 690. výročia založenia mesta Kremnica bude konať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí budú ocenení jednotlivci aj organizácie, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta Kremnica, dosiahli vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Zaslúžili sa o mimoriadny prínos alebo činy v oblasti humánnej, kultúrnej, spoločenskej a športovej. Uznania sú udelené tiež za významný podiel na rozvoji mesta a za pomoc mestu pri plnení jeho úloh.

Mesto rozdelí 3 ceny mesta, 3 čestné občianstva, 2 ceny primátora a 5 uznaní.

Ocenenia budú udelené:

Cena mesta in memoriam Jozefovi Horváthovi  – bývalému starostovi mesta Kremnica, za rozvoj mesta Kremnica.

Cena mesta Ing. Petrovi Berčíkovi za zásluhy v oblasti športu, kultúry, vedecko-výskumnej, pedagogickej a publicistickej oblasti.

Cena mesta  firme Elba, akciová spoločnosť  –   významnému zamestnávateľovi v regióne, ktorý sa  výraznou mierou priamo aj nepriamo podieľa na rozvoji mesta Kremnica .

Čestné občianstvo Ing. Vlastimilovi Kalincovi – riaditeľovi Mincovne Kremnica, štátny podnik,  za rozvoj podniku a šírenie dobrého mena mesta Kremnica.

Čestné občianstvo Doc. Ing. Karolovi Samuelčíkovi – za prínos v oblasti športu, kultúry a pedagogickú činnosť.  

Čestné občianstvo Mgr. Marianovi Krajčovi – za pastoračnú, duchovnú a pedagogickú činnosť, za rozvoj a reštaurovanie kultúrnych pamiatok.

Cena primátora  Milanovi Rybárskemu za zásluhy v oblasti kultúry, zachovania kultúrnych pamiatok a ich obnovy.

Cena primátora MUDr. Helge Niklesovej za dlhoročnú prácu lekárky a filantropiu.

Uznanie Matilde Olbrichtovej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za prácu v oblasti kultúry a dlhoročnú prácu sprievodkyne po meste Kremnica.

Uznanie Ivanovi Čillíkovi – za dlhoročnú prácu v oblasti fotografovania a propagácie najrôznejších kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a života v meste aj mimo neho.

Uznanie Gabriele Mistríkovej – za úspešnú reprezentáciu v športových súťažiach hendikepovaných v plávaní na medzinárodnej aj domácej úrovni.

Uznanie Big air v meste – za propagáciu mesta a organizovanie  freestylového podujatia, ktoré je jedinečné  nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Jedenásťročná tradícia podujatia je zárukou kvalitných jazdcov zo Slovenska, okolitých aj vzdialenejších krajín, mesto Kremnica za dva dni konania podujatia priláka tisíce návštevníkov.

Uznanie Kremnickému banskému spolku – za  realizáciu  kultúrno-spoločenských podujatí zameraných  predovšetkým na  rozvíjanie a šírenie poznatkov o baníctve, hlavne o Kremnici a blízkom okolí, za  propagáciu  kremnického baníckeho regiónu a priblíženie  zaujímavých udalostí z histórie baníctva v bývalom slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste, a tiež za publikačnú činnosť so zameraním na históriu a súčasný stav kremnického baníckeho regiónu.

 

 

Zdieľať tento príspevok.