Zápisnica č. 30 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 13.08.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00  h
Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h
Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík
Ospravedlnený: MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas
Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová

Program

 1. Úvod
 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda
 3. Petícia za namontovanie kamerového systému
 4. Parkovanie
 5. Návrh na udelenie ocenenia – uznanie

  Úvod

Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie.

 1. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda

Štefan M. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 246/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Marianna R. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 247/2018

Komisia neodporúča  zapísať uchádzačku do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu nakoľko nemá v meste Kremnica trvalé bydlisko a ani zamestnanie.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Tomáš H. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 248/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Dominik K. – žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu

 Uznesenie č. 249/2018

Komisia odporúča  zapísať uchádzača do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Gabriela G. – žiadosť o výmenu bytu

 Uznesenie č. 250/2018

Komisia neodporúča výmenu mestského bytu.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Barbora G. – urgencia o pridelenie bytu, uprednostnenie v poradovníku na byt

 Uznesenie č. 251/2018

Komisia neodporúča uprednostniť žiadateľku v poradovníku na byt. Na voľné byty boli zostavené poradovníky zo zoznamu uchádzačov.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Vladimír F. – žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 Uznesenie č. 252/2018

Na voľné byty boli zostavené poradovníky zo zoznamu uchádzačov.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Uznesenie č. 253/2018

Poradovník na uvoľnený jednoizbový byt č. 2 na Ul. Dolná 62/47 v Kremnici:

 • Žaneta P.
 • Vladimír F.
 • Andrea V.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.


Uznesenie č. 254/2018

Poradovník na uvoľnený jednoizbový byt č. 7 na Ul. Dolná 62/47 v Kremnici:

 • Veronika B.
 • Mária S.
 • Barbora D.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

Michal B. – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti a prislúchajúceho pozemku

 Uznesenie č. 255/2018

Komisia odporúča odpredaj  časti spoluvlastníckeho podielu mesta Kremnica, a to ½  domu súpisného čísla  273 a pozemku parcelné číslo CKN 1202 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 159 m2 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica, okres Žiar nad Hronom, zapísané na LV č. 2896 žiadateľovi za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, za podmienky, že žiadateľ dodá znalecký posudok, ktorý si nechá vypracovať na vlastné náklady a uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 1. Petícia za namontovanie kamerového systému

Obyvatelia bytového domu na ulici Československej armády 265 žiadajú o namontovanie kamerového systému do spoločných priestorov bytového domu.

Uznesenie č. 256/2018

Komisia berie na vedomie petíciu za namontovanie kamerového systému. Komisia nemá výhrady k namontovaniu kamerového systému za podmienky súhlasu všetkých nájomcov predmetného bytového domu, za dodržania všetkých zákonných podmienok a za podmienky, že náklady na obstaranie a prevádzkovanie kamerového systému budú znášať nájomcovia.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 1. Parkovanie

Náčelník MsP Mgr. Roman Brhlík predložil na rokovanie komisie materiál týkajúci sa parkovania v meste Kremnica (príloha).

Uznesenie č. 257/2018

Komisia odporúča spoplatnenie parkovania na parkovisku Jeleň, ale iba na obmedzený čas, a to od 9.00 do 11.00 a následne od 13.00 do 15.00 hod.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 1. Návrh na udelenie ocenenia – uznanie

Uznesenie č. 258/2018

Komisia odporúča udeliť ocenenie – uznanie Mgr. Margite Fodorovej.

Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.

 

Predseda: Mgr. Eva Hrončová

 

Zapísala: Ing. Lenka Reichlová

 

 

                       

Zdieľať tento príspevok.