Oznámenie o zámere mesta Kremnica prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa