Obchodná verejná súťaž

„Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica vyhlasuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 96/1809 zo dňa 06. 09. 2018 obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku mesta – pozemkov za účelom výstavby a budúcej prevádzky supermarketu / hypermarketu, v ktorom potravinový sortiment bude tvoriť 85 % predajnej plochy, so zachovaním existujúcich športovísk a k ním prislúchajúcich stavieb. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore:“

Podmienky_obchodnej_verejnej_sutaže

Zdieľať tento príspevok.