Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

, Image: 56200471, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, Flowerphotos

 

  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Číslo konania:OMZ2019/00009

Dátum zverejnenia informácie: 03.01.2019

    Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), 5ks lipy veľkolistej (Tilia platyphyllos), 4ks topoľa čierneho (Populus nigra) a 1ks borovice lesnej (Pinus sylvestris)  rastúcich na pozemkoch C-KN 1190/1, C-KN 1189/1 a C-KN 1199 v katastrálnom území Kremnica v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov.   

                                                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.