Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 9.1. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Martin Kapšo, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Beáta Kirková a Alexander Ferenčík.

Program:

 1. Rokovací poriadok komisie – schválenie
 2. Plán práce komisie na rok 2019 – schválenie
 3. Voľba podpredsedu komisie
 4. Informácia o stave Mestskej telocvične
 5. Kalendár kultúrnych a športových

    podujatí na rok 2019 – informácia

 1. Rôzne

Prítomných členov komisie a hostí privítal predseda komisie p.Vojtko.

 • Rokovací poriadok predložil predseda komisie, pri jeho tvorbe vychádzal z rokovacieho poriadku MsZ v Kremnici ako aj zo zákona o obecnom zriadení. Novinkou je možnosť hlasovať písomne – prostredníctvom e-mailu.

Na návrh členov komisie bol doplnený bod č. 6 – Členovia komisie môžu navrhnúť prizvanie hostí a to prostredníctvom predsedu komisie.

UZNESENIE 12019

Rokovací poriadok aj s dodatkom bol jednohlasne schválený.

 • Návrh Plánu práce na rok 2019 bol každému členovi doručený e-mailom a doplnený o návrhy členov. P. Ceferová doplnila písomné návrhy na rokovanie komisie, ktoré dostali členovia komisie k dispozícii pred zasadnutím. (Materiál tvorí prílohu zápisnice).

UZNESENIE 22019

Plán práce na rok 2019 bol jednohlasne schválený s tým, že je to menný dokument a bude sa postupne dopĺňať.

V rámci plánu práce sa rokovalo o viacerých konkrétnych aktivitách:

 • Navrhnuté bolo zorganizovať vyhlásenie osobnosti kultúry a športu za rok 2019. Podujatie sa bude konať na konci roka a pri oslovovaní športových klubov a kultúrnej obce pomôže oddelenie školstva, kultúry a športu.
 • Družobné vzťahy – s mestami, s ktorými mesto Kremnica udržiava kontakt – Nový Jičín, Kutná Hora, Fidenza a Herbolzheim. V roku 2019 budú partneri pozvaní na Kremnickú slávnosť vína, zároveň v rámci spolupráce budú oslovení aj vinári z týchto miest, aby prezentovali svoje vína.
 • Video mesta Kremnica a jeho podujatí by malo zachytiť najdôležitejšie podujatia a atraktivity mesta a to v troch rôznych filmoch – napríklad jedno-, troj- a 15 minútové video. Detaily budú komunikované priamo so zhotoviteľom. Použité môžu byť aj existujúce zábery.
 • UZNESENIE 32019

Za podpredsedu komisie bola schválená Iveta Ceferová, za 7, zdržala sa p. Ceferová

 • Mestská telocvičňa bola odovzdaná do užívania, ešte budú dodané nové dvere a je potrebné vymeniť obkladačky v sanitárnych miestnostiach. Tieto chyby budú postupne odstránené.
  V súvislosti s telocvičňou boli na rokovanie komisie prizvaní Erik Urgela a Michal Polačko – kondiční tréneri. Tí prejavili záujem o prenájom fitness v budove telocvične. Ich víziou je pomôcť športovým klubom, ale aj bežnej populácii so silovou prípravou. Už pri rekonštrukcii navrhli riešenie podlahy vyhovujúcej pre fitness centru. Po podpísaní nájomnej zmluvy zabezpečia do fitness nové stroje a vybavenie, ktoré zodpovedá súčasným požiadavkám. Na tieto účely si zháňajú aj sponzorské zdroje. Ich predstava zároveň je, že cvičenie vo fitness bude možné aj bez služieb trénera. Výhodou je blízkosť športovísk v exteriéry telocvične, ktoré je možné využiť na doplnkové cvičenie. Primátor mesta je naklonený celej myšlienke. Vyjadril obdiv práci a výsledkom týchto mladých ľudí  za dva roky fungovania a nechce, aby odišli z Kremnice. Ich pôsobenie v mestskej telocvični vidí ako prínos pre mesto, jednak kvôli obnoveniu zariadenia a na druhej strane kvôli dozoru a starostlivosti o priestor.

 

UZNESENIE 42019

Komisia súhlasí s predloženým zámerom prenájmu fitness v mestskej telocvični a odporúča primátorovi mesta podpísať nájomnú zmluvu podľa platných VZN.

 

 • Kalendár podujatí na rok 2019 sa pripravuje v Kultúrnom a informačnom centre, novinkou je Fašiang v Kremnici, kde okrem zábavy bude 1.marca aj sprievod mestom.

Problematickým je podujatie Veľkonočné vajce, ktoré sa viacero rokov koná na námestí a v čase Veľkej noci tam už nebýva sneh, účasť masiek každoročne klesá. Vznikla teda myšlienka vrátiť podujatie na Skalku a to v čase, keď je ešte dostatok snehu a ponúknuť organizovanie podujatia subjektom na Skalke.
Úloha: Komunikovať so subjektami na Skalke ohľadne organizovania podujatia

Termín: 20.1.2019

Zodp. KIC, Tileschová

 

 • – primátor mesta oboznámil s myšlienkou vytvorenia 2 vodných nádrží s cieľom vytvoriť zdroj na zavlažovanie futbalového ihriska a popri tom aj tenisových kurtov, ktoré sa v súčasnosti zavlažujú pitnou vodou. Predložil aj rozpočet na 90 metrovú vŕtanú studňu. Komisia návrh prijala ako opodstatnený.

UZNESENIE52019
Komisia primátorovi odporúča realizovať prezentovaný zámer a zapracovať finančné požiadavky- prostriedky z rezervného fondu do najbližšej zmeny rozpočtu.

 

 • P. Vojtko navrhol presťahovanie KIC do priestorov po odchode VUB banky s cieľom riešiť dostupnosť služieb informačného centra, ktorá dlhodobo nie je zabezpečená. Navrhol z daného priestoru spolu s obidvomi vežami vytvoriť kultúrne centrum. Primátor oponoval ekonomikou mesta, prenájmom priestoru a príjmom z nájomného, v riešení má stále príchod banky do Kremnice. Na základe tohto argumentu viacerí členovia komisie požiadali o vypracovanie SWAT analýzy  presťahovania a porovnanie súčasnej a navrhovanej prevádzky.

 

 

Zapísala: Zuzana Tileschová

Print Friendly, PDF & Email