Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Centra voľného času v Kremnici

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Centra voľného času v Kremnici

  1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Centra voľného času v Kremnici

    – odborná a pedagogická spôsobilosť podľa § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    – 1. atestácia  alebo jej náhrada

    – najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

  1. Osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie:

    – bezúhonnosť

    – organizačné a riadiace schopnosti

    – práca s PC (práca s internetom, Excel, Word)

    – osobnostné a morálne predpoklady

    – komunikatívnosť

    – záujem o uvedenú prácu

 

  1. Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
  2. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  3. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní
  4. Overený doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady
  5. Potvrdenie o pedagogickej praxi
  6. Lekárske potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho

    pedagogického zamestnanca

 

  1. Funkčný plat v súlade so zákonom minimálne 797 €

 

Súčasťou prihlášky do výberového konania  je i Návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času v Kremnici a mimoškolských aktivít detí v meste Kremnica.

Termín podania: prihlášku do výberového konania je potrebné predložiť najneskôr       do 22. marca 2019 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica. Rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia v podateľni mestského úradu v Kremnici a požadované doklady je potrebné predložiť v zatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Centra voľného času v Kremnici“.    

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                                                                                                                     primátor mesta

 

 

V Kremnici 21. 02. 2019

 

 

Zdieľať tento príspevok.