Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Číslo spisu: Výst.2019/00195                                                                       V Kremnici dňa 04.03.2019

Vybavuje: Urgelová

                                                            

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

Mesto Kremnica, ktoré je podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovalo žiadosť stavebníka Spoločenstva vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51, Kremnica, IČO 37949985, zo dňa 16.01.2019 o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby bytového domu č. 208/51 na Ulici Československej armády v Kremnici, s názvom „Zateplenie bytového domu súpis. č. 208 Kremnica“ na pozemku parc. č. C-KN 1139 v katastrálnom území Kremnica a na základe výsledkov konania podľa § 62 stavebného zákona rozhodlo takto:

 

stavba: „Zateplenie bytového domu súpis. č. 208 Kremnica“

na pozemku parcelné číslo: C-KN 1139

v katastrálnom území: Kremnica

 

pre stavebníka: Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51, Kremnica

 

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

 

povoľuje.

 

Popis stavby:

Projektová dokumentácia stavby rieši zateplenie stropov nad III. nadzemným podlažím bytového domu a zateplenie obvodového plášťa bytového domu certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom, vrátane sokla a ostení. Na bytovom dome sa nachádza bleskozvodná sústava, ktorá je revidovaná. V čase realizácie zateplenia bytového domu bude táto sústava demontovaná a po ukončení prác bude spätne namontovaná.

 

I.      Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1.     Stavba sa bude uskutočňovať v bytovom dome č. 208/51 na Ulici Československej armády na pozemku parc. č. C-KN 1139 v katastrálnom území Kremnica.

2.     Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval v septembri 2018 Ing. Ján Noga, Hviezdoslavova 46/15, Žiar nad Hronom, autorizovaný stavebný inžinier.

3.     Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4.     Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné slovenské technické normy, ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášku č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

5.     Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.

6.     Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebník pri kolaudačnom konaní predloží certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode od stavebných výrobkov použitých pri uskutočňovaní stavby.

 

7.     Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

8.     Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať požiadavky na stavenisko určené v § 43i stavebného zákona.

9.     Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľom stavby je spoločnosť TOREZA, spol. s r. o., Ulica Jurka Langsfelda 6, Kremnica, IČO 31336345. Za odborné vedenie stavby zodpovedá zhotoviteľ.

10.  Stavebník je povinný v súlade s 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.

11.  Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2019.

12.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom a pod.

13.  V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

14.  Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.

15.  Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

16.  Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.

17.  Pred použitím stavebného odpadu, vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

18.  Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-011815-2/2018 zo dňa 30.11.2018.

19.  V priebehu realizácie stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

20.  Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH2-2018/000190-002 zo dňa 14.11.2018 nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona. Toto stanovisko stavebník predloží pri kolaudačnom konaní spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.

21.  Každú zmenu zámeru posudzovaného v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu č. KPÚBB-2018/21755-3/90957/PLA zo dňa 15.11.2018 je vlastník povinný prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.

22.  Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník.

23.  Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť.

24.  Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

25.  Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

26.  Ku kolaudácii stavby predloží stavebník energetický certifikát budovy vypracovaný odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27.  Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie, prípadne rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

II.    Námietky účastníkov konania neboli podané.

 

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2 a č. 3.

 

 

Odôvodnenie:

 

Dňa 16.01.2019 podalo Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51, Kremnica, IČO 37949985, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby bytového domu č. 208/51 na Ulici Československej armády v Kremnici, s názvom „Zateplenie bytového domu súpis. č. 208 Kremnica“ na pozemku parc. č. C-KN 1139 v katastrálnom území Kremnica.

Predložená žiadosť o stavebné povolenie obsahuje nasledovné podklady:

–     projektovú dokumentáciu pre účely vydania stavebného povolenia v dvoch vyhotoveniach,

–     zápisnicu zo zhromaždenia Spoločenstva vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51 zo dňa 22.08.2018,

–     Zmluvu o dielo č. 04/2018 uzatvorenú medzi Spoločenstvom vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51, Kremnica a spoločnosťou TOREZA, spol. s r.o., Ulica Jurka Langsfelda 6, Kremnica, zo dňa 26.09.2018,

–     záväzné stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-011815-2/2018 zo dňa 30.11.2018,

–     stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH2-2018/000190-002 zo dňa 14.11.2018,

–     záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPÚBB-2018/21755-3/90957/PLA zo dňa 15.11.2018,

–     doklad o úhrade správneho poplatku.

 

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2747 sú spoluvlastníkmi stavby bytového domu č. 208/51 postaveného na pozemku parc. č. C-KN 1139 vlastníci bytov v tomto bytovom dome. Na základe predloženej zápisnice z rokovania zhromaždenia Spoločenstva vlastníkov bytov DOM 208 zo dňa 22.08.2018, s uskutočnením navrhovanej stavby súhlasí v súlade s § 14 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zákonom požadovaná väčšina všetkých vlastníkov bytov.

 

Stavebný úrad oznámením zo dňa 30.01.2019 pod číslom spisu Výst.2019/00195 oznámil v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Oznámenie doručené verejnou vyhláškou bolo na úradných tabuliach mesta Kremnica a vo vchode bytového domu č. 208/51 na Ulici Československej armády v Kremnici vyvesené po dobu 15 dní a zároveň bolo zverejnené na webovej stránke mesta Kremnica. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň upozornil v súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu oznámiť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. V zákonom stanovenej lehote si účastníci konania neuplatnili námietky.  

 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných  technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012, v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2 a č. 3.

 

K projektovej dokumentácii a k uskutočneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, podmienky vyplývajúce z týchto stanovísk sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a na základe zistených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok 100 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Poučenie:

 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal – mesto Kremnica. Odvolanie treba podať v lehote 15

dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

 

                                                                                                                 

             Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

                     primátor mesta

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania – vlastníkom susedných nehnuteľností verejnou vyhláškou (§ 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

                                                          

Vyvesené dňa …………………………………….                     Zvesené dňa ……………………………………..

 

 

 

                                                                                        …………………………………………………

                                                                                               odtlačok pečiatky, podpis

 

 

 

Príloha pre stavebníka

overená projektová dokumentácia

 

Rozhodnutie sa doručí

1.     Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51, Kremnica

2.     Vlastníkom susedných nehnuteľností a neznámym vlastníkom – oznámenie doručené verejnou vyhláškou

3.     Ing. Ján Noga, Hviezdoslavova 46/15, Žiar nad Hronom, projektant

4.     TOREZA, spol. s r. o., Ulica Jurka Langsfelda 6, Kremnica, dodávateľ

 

Na vedomie

1.      Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom

2.      Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom

3.      OR Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom

4.      Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, Banská Bystrica

 

Po  nadobudnutí právoplatnosti

1.     Spoločenstvo vlastníkov bytov DOM 208, Ulica Československej armády 208/51, Kremnica

2.     Okresný úrad Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, Ulica SNP 118, Žiar nad Hronom

stníkov

 

Zdieľať tento príspevok.