Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

     Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12  písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie:

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia od 1. 1. 2019 (ďalej „dotácia“) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica a pre neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica.

 

                                                          

  Článok 2

                             Vymedzenie subjektov na poskytnutie dotácie

 

 1. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica:
 1. a) Základná umelecká škola J. L. Bellu, Angyalova ul. 419/35, Kremnica s elokovaným

      pracoviskom Jastrabá 188                    

 1. b) Centrum voľného času, Angyalova ul. 401/26, Kremnica
 2. c) Materská škola, Dolná ul. 57/37, Kremnica s elokovaným pracoviskom na Ul. J.

      Langsfelda 695/7 v Kremnici                           

 1. d) Školské jedálne, ktoré sú súčasťou základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

      Kremnica                               

 1. f) Školské kluby detí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

 

 1. Dotácie podľa tohto nariadenie sa poskytujú týmto neštátnym školám a školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území mesta Kremnica:
  1. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Kremnici, Dolná ul. 49,

            Kremnica

 1. Súkromná základná umelecká škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
 2. Súkromná školská jedáleň pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
 3. Súkromná materská škola pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
 4. Súkromný školský klub detí pri eMKLube, Dolná ul. 48/19, Kremnica
 5. Školský internát pri Súkromnom 8-ročnom gymnáziu pri eMKLube, Dolná ul. 48/19,

      Kremnica.                                          

 1. g) Súkromné centrum voľného času „Nádvorie“, Dolná 48/19, Kremnica

 

 

Článok 3

                                        Určenie výšky a spôsobu poskytnutia dotácie

 

                           

 1. Mesto poskytne dotáciu príjemcovi podľa článku 2 mesačne vo výške 1/12 dotácie na

          príslušný kalendárny rok, najneskôr do 20. dňa príslušného mesiaca.

 1. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
 2. Výška dotácie na dieťa/žiaka príslušného zariadenia je uvedená v prílohe tohto nariadenia.
 3. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka a to v závislosti od zmien nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

 

     Článok 4

   Záverečné ustanovenia

 

 1. So súhlasom mesta Kremnica je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj kapitálové výdavky.

 

 1. Dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa aplikujú od 01. 01. 2019.

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica bolo schválené uznesením

      MsZ č. 33/1903 zo dňa 14. 03. 2019.

 

 1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2018

 

 

 

 

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

          primátor mesta

 

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 15. 03.2019 do 29. 03. 2019.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. 03. 2019.

 

 

        Príloha  
        k VZN č. 2/2019  
Základná umelecká škola        
a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Kremnica      
           
           
  1 2 3 4 5
        Dotácia  
  Počet Dotácia na Dotácia v zmysle Výška
  detí/žiakov dieťa/žiaka spolu §6, ods. 13 dotácie
  k 15.9. 2018 v € v r.2019 v r.2019 zákona do rozpočtu
        596/2003 Z.z. celkom
ZUŠ spolu: 329 845 278 121 41 711 319 832
MŠ Dolná 159 2 644 420 472 72 951 493 423
ŠKD 202 571 115 337 12 018 127 355
CVČ 466 132 61 399 17 772 79 171
ŠJ – ZŠ 486 190 92 506 94 596 187 102
Spolu:     967 835 239 048 1 206 883
           
           
Neštátne zariadenia zriadené na území mesta Kremnica    
           
  1 2 3 4 5
        Dotácia  
  Počet Dotácia na Dotácia v zmysle Výška
  detí/žiakov dieťa/žiaka spolu §6, ods. 13 dotácie
  k 15.9. 2018 v € v r.2019 v r.2019 zákona do rozpočtu
        596/2003 Z.z. celkom
emKlub          
ZUŠ spolu: 96 744 71 424   71 424
18 2 327 41 886   41 886
ŠKD 29 502 14 558   14 558
CVČ Nádvorie 21 116 2 436   2 436
ŠJ – ZŠ 55 167 9 185   9 185
Škol.internát 16 1238 19 806   19 806
emKlub spolu:     159 295   159 295
SCŠPP 756 186 129 401   129 401
Súkromné spolu:     288 696   288 696
           

                          

 

Zdieľať tento príspevok.