Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice č. 1/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnice č. 1/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

   

     Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie :

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 04. 2019.

 

Článok 2

Určenie výšky príspevkov

 

(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.4.2019 je nasledovná:

 

Názov zariadenia                                                                   Spôsob vyučovania Do 31. 3. 2019 Od 1. 4. 2019
Materská škola      
–  deti do 3 rokov   50 €/mes. 55 €/mes.
–  deti od 3 rokov   20 €/mes. 25 €/mes.
       
Základná umelecká škola      
Hudobný odbor      
–          prípravné štúdium kolektívne s nástrojom 8 €/mes. 9 €/mes.
–          základné štúdium individuálne 8 €/mes. 9 €/mes.
VO,TO,LDO      
–          prípravné kolektívne 8 €/mes. 9 €/mes.
–          základné kolektívne 8 €/mes. 9 €/mes.
–          obligátny nástroj individuálne 3 €/mes. 4 €/mes.
–          ŠpD individuálne 14 €/mes. 15 €/mes.
       
TO, LDO, Vo, ŠpD kolektívne 12 €/mes. 13 €/mes.
Všetky odbory – 2. odbor individuálne i kolektívne 17 €/mes. 18 €/mes.
Centrum voľného času      
– základný poplatok   3 €/mes. 3 €/mes.
Osobitné záujmové útvary      
– tenis, hra na gitare,    karaoke, angličtina, varíme- pečieme, lyžovanie   5 €/mes. 5 €/mes.
–       plávanie   8 €/mes. 8 €/mes.
Kurzy pre dospelých      
– cudzí jazyk, gramotnosť PC   5 €/mes. 5 €/mes.
Kurzy pre dôchodcov   2 €/mes. 2 €/mes.
       
Školské kluby detí   4 €/mes. 5 €/mes.
       
Školské jedálne – materské školy      
Príspevok na dieťa – stravná jednotka   1,19 €/deň 1,19 €/deň
– stravná jednotka – desiata + obed   0,96 €/deň 0,96 €/deň
Príspevok zamestnanca   1,19 €/obed 1,19 €/obed
+ doplatok zamestnávateľa  a na potraviny   0,27 €/obed 0,27 €/obed
+ režijné náklady   + 0,86 €/obed + 0,86 €/obed
+ sociálny fond   0,30 €/obed 0,30 €/obed
Platba za samostatnú desiatu   0,28 €/desiata 0,28 €/desiata
Režijné náklady – obed dieťa   2 €/mes. 2 €/mes.
       
Školské jedálne – základné školy      
Stravníci 6 – 11 rokov   0,95/obed 0,95/obed
Stravníci 11 – 15 rokov   1,01/obed 1,01/obed
Stravníci 6 – 15 režijné náklady   2,50/mes. 2,50/mes.
Stravníci stredná škola   1,12/obed  
+ režijné náklady – obed   1,48/obed  
Dospelí stravníci zamestnanci školy   1,12/obed 1,12/obed
+ doplatok zamestnávateľa a na potraviny   0/obed 0/obed
+ režijné náklady – obed   1,48/obed

1,43 zamestnávateľ

0,05 zamestnanec

1,48/obed

1,43 zamestnávateľ

0,05 zamestnanec

 

 

Článok 3

Zníženie alebo odpustenie príspevkov v CVČ

 

  • Žiaci, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ, sú od poplatkov za 1. krúžok oslobodení a za ďalšie krúžky uhradia poplatok 2 €/mesačne.
  • Účastníci plaveckého krúžku doplácajú pri odovzdaní VzP – 5 €/mesačne a za každý ďalší krúžok 2 €/mes.
  • Pri neodovzdaní vzdelávacieho poukazu do CVČ uhrádzajú žiaci poplatky navrhnuté v tabuľke.
  • Prenájom učební 4 €/hod.
  • Poplatky za krúžky (1.polrok: október-december, 2.polrok: január-máj) je nutné uhradiť osobne v CVČ alebo cez internet banking na číslo účtu SK41 0200 0000 0017 6693 6659.

 

 

Článok 4

 

Poplatky za stravu v materskej škole

 

  • Zákonní zástupcovia detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky uhradia do 15. 04. 2019 jednorazovú zálohovú platbu 20 €. Táto bude použitá na úhradu stravy v dni, kedy bude dieťa v materskej škole neprítomné, ale rodičia dieťa z MŠ nevyhlásia. Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 31. 08. 2019.

 

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č.32/1903 zo dňa  03. 2019.

(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/2017 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 09. 2017.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 04. 2019. 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

                                                                                    primátor mesta Kremnica

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 15. 03. 2019 do 29. 03. 2019.

Zdieľať tento príspevok.