Dva nové projekty

Dva nové projekty

????????????????

Mária Slašťanová, ZŠ Pavla Križku

Projekty sa stali bežnou súčasťou nášho školského života. Sú príležitosťou ako zlepšiť vzdelávacie podmienky a dopriať deťom neobyčajné zážitky. V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola zverejnená výzva Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole, ktorá bola  zameraná na zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách. Náš projekt s názvom Rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov a spolupráce učiteľov bol schválený. Zo štrukturálnych fondov EÚ bude podporený sumou 53 133,20 €.

Zelený vzdelávací fond vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa pri Slovenskej agentúre životného prostredia s cieľom podporovať environmentálne vzdelávanie. O podporu projektov sa mohli uchádzať mimovládne organizácie a občianske združenia. V mene nášho občianskeho združenia Združenie rodičov a priateľov pri II. ZŠ v Kremnici  sme podali projekt s názvom Staronový svet vecí, ktorý sa venuje téme obehového hospodárstva. Bude podporený sumou 4 575,79€. Čo nás čaká?

Rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov a spolupráce učiteľov

Rozvoj  čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosť je súčasťou kvalitného vzdelania. Je predpokladom, že žiaci ukončia základné vzdelanie, získajú ďalšie vzdelanie a nájdu si prácu. Úspešné ukončenie základnej školy je  prvým krokom k úspechu v živote.

Dve aktivity projektu sú zamerané na žiakov. Extra hodiny a mimoškolská vzdelávacia činnosť rozšíria ich vzdelávacie možnosti. Extra hodiny budú mať podobu vyučovacích blokov. Prepoja obsah učiva jednotlivých predmetov a umožnia integráciu poznatkov. Cieľom je dosiahnuť, aby si žiaci osvojili poznatky v súvislostiach a vedeli ich aplikovať v praxi. Využijeme metódy vysoko efektívneho, skupinového a integrovaného vyučovania. Mimoškolská vzdelávacia činnosť bude mať podobu záujmových krúžkov. Vzniknú 4 záujmové krúžky.

Cieľom čitateľského krúžku Čarovný lampášik  bude podporiť záujem detí o čítanie, získať správne čitateľské návyky, vzťah ku knihám, naučiť ich čítať s porozumením, oboznamovať ich s vhodnou detskou literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi. Deti budú nacvičovať divadielka a scénky.

Členovia novinársko-čitateľského krúžku Križkoviny budú svojimi prácami prispievať do školského časopisu a naučia sa vytvárať rôzne  texty. Rozvinú svoje literárne, komunikačné  a tvorivé zručnosti, ale aj zručnosti potrebné pre prácu s počítačom, internetom a fotoaparátom.

Cieľom prírodovedného krúžku Štvorlístok bude pozorovať a poznávať prírodniny, javy v prírode, robiť pokusy a pracovať s kľúčmi na určovanie prírodnín. Aktivity krúžku budú smerovať k pestovanie pozitívneho vzťahu detí k živej i neživej prírode.

V krúžku podnikania Zlatá minca dostanú žiaci možnosť vyskúšať si podnikanie hravou formou a zážitkovo. Budú tvoriť rôzne podnikateľské plány a od nápadov prejdú k riešeniam. Podnikanie bude mať rôzne smerovania – regionálny cestovný ruch, burza športových potrieb, kozmetický salón, predaj dekoračných predmetov, príprava eventov a podobne.

Tretia aktivita projektu je zameraná na pedagógov. Pre učiteľov 1. a 2. stupňa sa vytvoria dva pedagogické kluby. Ich činnosť bude zameraná na zdieľanie osvedčenej pedagogické skúsenosti, spoluprácu a tvorbu didaktických materiálov. Cieľom aktivity je podporovať efektívnu tímovú prácu učiteľov. Budú hľadať metodické nástroje pre zlepšenie úrovne funkčnej gramotnosti žiakov. Vytvoria interný metodický materiál na základe ktorého bude prebiehať rozvíjanie jednotlivých druhov gramotností žiakov.

Finančná podpora pokryje nákup veľkého množstva učebných pomôcok rôzneho zamerania. Deti budú pracovať s prírodovednými kufríkmi, využívať súbory divadelných pomôcok a didaktické hračky. Zakúpia sa kresliace a písacie potreby pre žiakov aj učiteľov. Do tried pribudnú náučné tabule o prírode. Knižničný fond žiackej a učiteľskej knižnice  sa rozšíri  o desiatky encyklopédií, odbornej literatúry a beletrie. Významnú časť rozpočtu tvoria mzdy pre učiteľov, ktorí odučia extra hodiny, budú viesť krúžky a stretnú sa v pedagogických kluboch. Projekt bude trvať dva školské roky. Je určený pre všetkých žiakov a ich učiteľov. Rozvinie funkčnú  gramotnosť žiakov a spoluprácu učiteľov.

 

Objavme staronový svet vecí!

V projekte Objavme staronový svet vecí sa deti naučia sa predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo. Uskutočnia informačnú kampaň pre verejnosť, na tvorivých dielňach vdýchnu nepotrebným veciam nový život, zorganizujú burzu užitočných vecí, vysadia v škole množstvo zelene, navštívia podniky, ktoré zhodnocujú odpad a vytvoria náučné tabule o spôsoboch predchádzania vzniku odpadov. Projekt nabáda k šetrnosti a zodpovednosti v každodennom živote. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa je inovácia školského vzdelávacieho programu školy. Bude zameraná na prevenciu vzniku odpadov a šetrnosť v každodennom živote. Vypracuje sa stratégia výučby tém obehového hospodárstva a zelených inteligentných sídiel. Významnú úlohu bude zohrávať aktivita občianskeho združenia, ktorá zabezpečí šírenie myšlienok medzi rodičovskú verejnosť a komunitu.

Žiaci sa zúčastnia niekoľkých exkurzií do firiem, v ktorých aplikujú princíp obehového hospodárstva – Pure Junk Žilina, ktorá recykluje starý drevený nábytok a palety, Vetropack- Nemšová, v ktorej sa zhodnocuje sklo, Kuruc Company Šurany, ktorý využíva tetrapak a papier  na izolačné stavebné materiály a PR Krajné, ktorý zhodnocuje textil z autosedačiek. Po každej exkurzii budú žiaci z odpadových materiálov vyrábať učitočné veci. Žiaci navrhnú letáky a náučné tabule k téme obehového hospodárstva. Deti zorganizujú burzu vecí a výstavu regionálnych produktov. Uskutoční sa Výstava zbytočností. Na výstavu žiaci prinesú rôzne obaly, jedno rázové výrobky a podobne. K týmto veciam budú hľadať alternatívne produkty, poukážu na dômyselné prírodné obaly či výhody textilných tašiek. Uskutoční sa súťaž o najdlhšiu šupku z jablka, pomaranča, zemiaka, najväčšiu škrupinku a podobne. Z prostriedkov občianskeho združenia sa zakúpi do tried čapovaná drogéria – tekuté mydlá. Zorganizujeme tvorivé dielne. Na jednotlivých stanovištiach si žiaci, rodičia, obyvatelia mesta môžu vyrábať z odpadových materiálov a starých, na prvý pohľad už neužitočných vecí, užitočné predmety do domácností a do záhrady. Projekt je v súlade s jedným z cieľov udržateľného rozvoja a to minimalizáciou odpadov znížiť nepriaznivý dopad na životné prostredie. Žiaci budú vedieť: ako vzniká odpad, aké je zloženie komunálneho odpadu, pojmy triedenie, recyklácia, zhodnotiť vplyv konzumného spôsobu života na životné prostredie, aký je rozdiel medzi princípom: vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni a princípom: minimalizuj, opätovne využívaj, recykluj, aký je význam triedenia odpadu a aké sú tri zásady nakladania s odpadom : Minimalizuj, opätovne využívaj, recykluj. Budú vedieť navrhnúť a zrealizovať konkrétne opatrenia, ktoré povedú k zníženiu množstva odpadov – napr. zdieľanie, požičiavanie, opätovné používanie niektorých výrobkov. Z finančnej podpory sa zakúpia kufríky mladého ekológa, literatúra s témou ochrany prírody, didaktické sady venované téme separovania a environmentálne učebnice. Pre deti sa uskutoční výchovný koncert s témou ochrany prírody s názvom  Dr. Zembolí. Čaká nás veľa nádhernej práce. Veríme, že opäť zdvihneme úroveň vzdelávania na našej škole o stupienok vyššie. Pre dobro detí, pre našu budúcnosť. 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.