Možnosť vzniku požiaru na lúkach a v lesoch a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Možnosť vzniku požiaru na lúkach a v lesoch a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Krásne slnečné a teplé dni v jarnom období prebúdzajú prírodu z dlhého zimného spánku. Každoročne najmä preto v tomto skorom jarnom období, ale i v čase dlhotrvajúceho sucha vzniká najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov v lesoch.

Význam lesa sa často podceňuje. Ľudia sa k prírode často stavajú ľahostajne a  podceňujú nebezpečenstvo vzniku požiaru, jednak pri fajčení, zakladaní ohňov v prírode, ale i pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny a kríkov v záhradách nachádzajúcich sa najmä pri lesoch. Les je tak neustále vystavený neustálemu vplyvu vonkajších škodlivých činiteľov, nielen zo strany škodcov, ale i ľudí. Touto svojou nedbanlivosťou a nezodpovednosťou ale i ľahostajnosťou, lesy ničíme a devastujeme.

            Pri požiaroch v lesoch vznikajú nielen veľké priame škody, ale aj nepriame škody, ktoré vznikajú nástupom ďalších druhotných škodcov, ako aj zvýšením nákladov na odstraňovanie následkov požiaru. Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, prináša so sebou rad komplikácií. Ide najmä vo väčšine prípadov o zlú dostupnosť a náročnosť prírodného terénu pre hasičskú techniku, nedostačujúce a nevyhovujúce vodné zdroje pre hasenie, čo si vyžaduje enormné nasadenie počtu ľudí ako aj nutnosť nasadenia veľkého množstva špeciálnej hasičskej a leteckej techniky.

Negatívne javy a dôsledky lesného požiaru si často ani neuvedomujeme, ale pôsobenie a iniciácia vzniku požiaru zo strany ľudského faktora zohráva najdôležitejšiu úlohu. Navyše lesné požiare predstavujú nielen  reálnu hrozbu ohrozenia ľudských životov, ale majú negatívny vplyv i na rastlinstvo a živočíšstvo. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov. Iniciácia vzniku požiaru zo strany ľudského faktora zohráva najdôležitejšiu úlohu. Je založená na nízkom vedomí, vysokej ľahostajnosti a nedovolenom konaní. Je to jedna z najčastejšie sa  vyskytujúcich príčin vzniku lesných požiarov. Pri pobyte  v prírode si treba pamätať, že odhodená neuhasená cigareta a zápalka je tiež častou príčinou vzniku požiarov. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že na území okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica vzniklo v roku 2018 spolu 167 požiarov z toho 89 požiarov bolo v prírodnom prostredí.

          Pri zabezpečovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi  je potrebné vychádzať z negatívne vymedzených povinností právnických osôb a fyzických osôb  – podnikateľov  ukotvených z § 8 zákona č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to najmä:  zákaze vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov, zakladania ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru… atď.

          V prípade zistenia porušenia citovaných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi bude Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom postupovať voči právnickým osobám  a fyzickým osobám  – podnikateľom v súlade s § 59 zákona č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Na záver chceme ešte raz prízvukovať na dodržiavanie všetkých opatrení pred možným vznikom požiarov v lesoch, a na nutnosť dodržiavania opatrnosti, ostražitosti a zodpovedného konania nielen v tomto ročnom období, aby najmä finančné škody na majetkoch boli čo najnižšie, v najlepšom prípade žiadne.

Zákon o lesoch a ochrane pred lesnými požiarmi

Vypaľovanie

 

pplk. Ing. Slavomír Búci

vedúci oddelenia požiarnej prevencie   

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

Žiar  nad  Hronom                                                                             

Zdieľať tento príspevok.