Strava zadarmo?

Od minulého roka rezonuje v médiách informácia, že žiaci základných škôl budú mať od septembra 2019 obedy zadarmo. Je to skutočne tak a obedy budú zadarmo?

V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej „zákona“) ide o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, teda rozhodne nie o obedy zadarmo. Nesprávna interpretácia vyvoláva pocit, že rodičia nebudú vôbec za stravu v školskej jedálni platiť.

V súčasnej dobe je dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom poskytovaná pre:

– všetky deti v poslednom ročníku materskej školy,

– deti v materskej škole, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

– deti materskej školy, ak  je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Od septembra 2019 do tejto skupiny pribudnú všetci žiaci základných škôl.

Podľa zákona je na stravovanie dieťaťa poskytnutá dotácia 1,20 .-€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo základnej škole a odobralo stravu. Podmienkou na dotáciu je prihlásenie dieťaťa na školské stravovanie. V prípade, že dieťa má zdravotné obmedzenia (len diagnózy diabetes, celiakia a šetriaca diéta) a nie je možné poskytnúť stravu v školskej jedálni, bude na základe predloženia potvrdenia        od odborného lekára možné vyplatiť dotáciu rodičovi takéhoto dieťaťa. Dotáciu v tomto prípade vyplatí zriaďovateľ.  

Poplatky za stravu (stravná jednotka) v školských jedálňach pozostávajú z dvoch častí – z poplatku za potraviny a poplatku za režijné náklady. Kým poplatok za potraviny je čitateľný a každý vie o čo ide, v režijných nákladoch sú zahrnuté poplatky za energie, vodu, plyn a mzdy.

Suma 1,20.-€, ktorú ako dotáciu odsúhlasili poslanci NR SR, nepokryje v plnej výške náklady, ktoré súvisia s prípravou stravnej jednotky v školskej jedálni. Rodičia teda budú            aj naďalej prispievať na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni. Keďže na stravovanie detí sú štátom určené celoslovensky platné pásma, stravná jednotka, resp. obed  je pripravovaný v sume, ktorá je vyššia ako dotácia zo štátu, rodičia budú naďalej priplácať na potraviny a aj režijné náklady. Zavedie sa nový poplatok – depozit. Jeho význam je uvedený nižšie.

Dotačný systém na stravu však prinesie povinnosť rodičom dôslednejšie odhlasovať dieťa zo stravy pri ochorení, alebo inom dôvode neprítomnosti na školskom stravovaní. Z tohto dôvodu sa zavedie nový elektronický systém školského stravovania.

Prečo je odhlásenie dieťaťa zo stravy dôležité? Ak rodič dieťa zo stravy neodhlási, bude musieť uhradiť obed vo výške stravnej jednotky – dotáciu zo štátu v plnej výške 1,20.-€ a aj doplatok na potraviny a réžiu. Práve pre takéto prípady, keď bude rodič musieť uhradiť výšku stravnej jednotky, bude vo všeobecne záväznom nariadení mesta určená povinnosť zaplatiť depozit, z ktorého bude výška stravnej jednotky za neodobratý obed uhradená. Ak sa financie v depozite minú, rodič bude povinný znovu zaplatiť túto sumu. Preplatky z depozitu budú riadne vyúčtované.

Samozrejme, v prípade že dieťa ochorie, rodič ho buď ráno odhlási, alebo prvý deň choroby môže prísť zobrať obed do obedára. Nasledujúce dni však dieťa už musí zo stravy odhlásiť. Odhlasovanie bude povinné do 07.00 hodiny príslušného dňa a pri dlhšie trvajúcej neprítomnosti v prvý deň.

Bližšie informácie o systéme školského stravovania budú zverejnené vo všeobecne záväznom nariadení mesta o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov                  od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica, v prevádzkových poriadkoch školských jedální             ako aj na prihláškach na školské stravovanie.

Bližšie informácie ohľadne elektronického systému odhlasovania detí zo stravy dostanete aj na združeniach rodičov v jednotlivých školách.

 

 

 

 

Zdieľať tento príspevok.