Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 3/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnice č. 3/2019, o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica

 

     Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie :

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 05. 2019.

 

 

Článok 2

Určenie výšky príspevkov

 

(1) Výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 1.4.2019 je nasledovná:

 

Názov zariadenia                                                                   Spôsob vyučovania Do 30. 04. 2019 Od 1. 5. 2019
Materská škola      
–  deti do 3 rokov   55 €/mes. 55 €/mes.
–  deti od 3 rokov   25 €/mes. 25 €/mes.
       
Základná umelecká škola      
Hudobný odbor      
–          prípravné štúdium kolektívne s nástrojom 9 €/mes. 9 €/mes.
–          základné štúdium individuálne 9 €/mes. 9 €/mes.
VO,TO,LDO      
–          prípravné kolektívne 9 €/mes. 9 €/mes.
–          základné kolektívne 9 €/mes. 9 €/mes.
–          obligátny nástroj individuálne 4 €/mes. 4 €/mes.
–          ŠpD individuálne 15 €/mes. 15 €/mes.
       
TO, LDO, Vo, ŠpD kolektívne 13 €/mes. 13 €/mes.
Všetky odbory – 2. odbor individuálne i kolektívne 18 €/mes. 18 €/mes.
Centrum voľného času      
– základný poplatok   3 €/mes. 3 €/mes.
Osobitné záujmové útvary      
– tenis, hra na gitare,    karaoke, angličtina, varíme- pečieme, lyžovanie   5 €/mes. 5 €/mes.
–       plávanie   8 €/mes. 8 €/mes.
Kurzy pre dospelých      
– cudzí jazyk, gramotnosť PC   5 €/mes. 5 €/mes.
Kurzy pre dôchodcov   2 €/mes. 2 €/mes.
       
Školské kluby detí   5 €/mes. 5 €/mes.
       
Školské jedálne – materské školy         Do 30. 04. 2019 Od 1. 5. 2019
Príspevok na dieťa – stravná jednotka   1,19 €/deň 1,34/deň
– stravná jednotka – desiata + obed   0,96 €/deň 1,08/deň
Príspevok zamestnanca   1,19 €/obed 1,27/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny   0,27 €/obed 0,06/obed
+ doplatok zamestnávateľa režijné náklady   + 0,86 €/obed 1,48/obed
+ sociálny fond   0,30 €/obed  
Platba za samostatnú desiatu   0,28 €/desiata 0,32/desiata
Režijné náklady – obed dieťa   2 €/mes. 5/mes.
       
Školské jedálne – základné školy   Do 31. 08. 2019 Od 1. 9. 2019
Stravníci 6 – 11 rokov   0,95/obed 1,16/obed
Stravníci 11 – 15 rokov   1,01/obed 1,22/obed
Stravníci 6 – 15 režijné náklady   2,50/mes. 5/mes.
Stravníci stredná škola      
+ režijné náklady – obed      
Dospelí stravníci zamestnanci školy   1,12/obed 1,27/obed
+ doplatok zamestnávateľa na potraviny   0/obed 0,06/obed
+doplatok zamestnávateľa režijné náklady   1,48/obed

1,43 zamestnávateľ

0,05 zamestnanec

1,48/obed

 

Článok 3

Zníženie alebo odpustenie príspevkov v CVČ

 

  • Žiaci, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ, sú od poplatkov za 1. krúžok oslobodení a za ďalšie krúžky uhradia poplatok 2 €/mesačne.
  • Účastníci plaveckého krúžku doplácajú pri odovzdaní VzP – 5 €/mesačne a za každý ďalší krúžok 2 €/mes.
  • Pri neodovzdaní vzdelávacieho poukazu do CVČ uhrádzajú žiaci poplatky navrhnuté v tabuľke.
  • Prenájom učební 4 €/hod.
  • Poplatky za krúžky (1.polrok: október-december, 2.polrok: január-máj) je nutné uhradiť osobne v CVČ alebo cez internet banking na číslo účtu SK41 0200 0000 0017 6693 6659.

 

Článok 4

 

Poplatky za stravu v materskej škole

 

  • Zákonní zástupcovia detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky uhradia do 15. 04. 2019 jednorazovú zálohovú platbu 20 €. Táto bude použitá na úhradu stravy v dni, kedy bude dieťa v materskej škole neprítomné, ale rodičia dieťa z MŠ nevyhlásia. Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 31. 08. 2019.

 

Článok 5

 

Poplatky za stravu v základnej škole

 

  • Zákonní zástupcovia žiakov základnej školy uhradia do 15. 09. 2019 jednorazovú zálohovú platbu 30 €. Táto bude použitá na úhradu stravy v dni, kedy bude žiak v základnej škole neprítomný, ale rodičia žiaka zo stravy nevyhlásia. Prebytočné finančné prostriedky budú vyúčtované k 31. 12 a k 30. 06. príslušného kalendárneho roka.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

  • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici  uznesením č. 58/1904 zo dňa  04. 2019.

(2)  Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 1/2019 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01. 04. 2019.

(3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2019 s výnimkou poplatkov za stravu v školských jedálňach základných škôl, ktoré nadobúda účinnosť od 01. 09. 2019

 

 

 

                                                                                Ing. Mgr. Alexander Ferenčík,

                                                                                    primátor mesta Kremnica

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Kremnica v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 12. 04. 2019 do 26. 04. 2019.

Zdieľať tento príspevok.