Home » Entries posted by Veronika Chrienová
Stories written by chrienova
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. decembra

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. decembra

P r i m á t o r mesta  K r e m n i c a                                                      V Kremnici 7.12.2017  P o z v á n k a Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo  165/1612 zo dňa 15. decembra 2016 z v o […]

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková (v zastúpení Ing. Dáša Olesová), Ing. Jana Kyselicová Neprítomní: Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana Balážová Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1. […]

Čítať ďalej …
S Mikulášom sa aj tento rok stretlo mnoho detí

Na stretnutie s Mikulášom 6. decembra pre Mestským úradom opäť prišlo mnoho kremnických detí. Tie si okrem zážitkov odniesli aj tradičný mikulášsky balíček. Na deti čakali aj rôzne aktivity ako čertovo koleso, športové pole, fotenie s Mickey Mouseom a múdrym škriatkom, čítanie a premietanie vianočných rozprávok. Mikuláš sa na všetky deti teší opäť o rok.

Čítať ďalej …
Výstava CIRKEVNÉ UMENIE žiakov ZUŠ je otvorená

Výstava Cirkevné umenie žiakov výtvarného odboru ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici je oficiálne otvorená. Vo vestibule Mestského úradu si ju môžete pozrieť až do 28. februára 2018.  

Čítať ďalej …
Bežecké trate na Skalke sú upravené

Na Skalke je pre bežkárov momentálne upravený severný aj južný. Podmienky sú veľmi dobré *** (50-70cm snehu). In-line dráha je upravovaná každý deň.

Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22. 11. 2017

Prítomní: Iveta Ceferová, Zdeno Gális, Miloš Bíreš, Jozef Pacek, Veronika Chrienová, Beáta Kirková Vo veci prerokovania materiálu Rok Kremnice 2018, ktorý vypracovala poslankyňa MsZ Mgr. Klára Štroffeková: Komisia  n e o d p o r ú č a schváliť v celom rozsahu. Navrhuje podujatia realizovať v spolupráci so školami. Komisia tiež považuje za sporné vydávať zo strany mesta CD tretím […]

Čítať ďalej …
Zápisnica č. 25 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.11.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,40 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená: / Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie. […]

Čítať ďalej …
Žltý minibus tento víkend premávať nebude

Z dôvodu odstraňovania technickej poruchy v servise nebude žltý minibus y Kremnice na Skalku a späť premávať cez víkend 2.a 3.12.2017.

Čítať ďalej …
Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vyrozumenie

Čítať ďalej …
Návrh rozpočtu 2018-2020

Návrh rozpočtu 2018-2020 6-ročný

Čítať ďalej …
Page 1 of 512345