Veronika Chrienová

25. apríla 2018

Nové informácie o obchodnom reťazci v Kremnici

Nové informácie o obchodnom reťazci v Kremnici, miesto a rozloha… Na predzastupiteľstve 9.4. sa zúčastnil zástupca spoločnosti TESCO STORES SR a.s. a odprezentoval mestskému zastupiteľstvu navrhovaný projekt. Poslanci MsZ v […]
18. apríla 2018

3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2018

  3.zmena 2018 na zverejnenie
18. apríla 2018

Európsky imunizačný týždeň v roku 2018

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje Európsky imunizačný týždeň (EIW), do ktorého sa každoročne Slovenská republika zapojila. V tomto roku EIW prebieha od 23. do 29. apríla 2018. Cieľom tohtoročnej kampane […]
18. apríla 2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vyrozumenie  
17. apríla 2018

Oznámenie zámeru na zrušenie CHS Sekvoja obrovská – stanovisko

Dňa 15.03.2018 bolo Mestskému úradu v Kremnici doručené oznámenie zámeru na zrušenie CHS Sekvoja obrovská, vzhľadom na pripravované nové nariadenie vlády, ktorým sa nanovo vyhlásia všetky CHS a zrušia doterajšie vyhlasovacie predpisy […]
16. apríla 2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo 2/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia      Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. 1 […]
16. apríla 2018

Relax centrum na Skalke je otvorené

Relax centrum na Skalke je od 16. 4. 2018 otvorené. Bazén bude v prevádzke od 17. 4. 2018. Tešíme sa na vás každý pracovný deň od 14.00 a od 11.00 […]
16. apríla 2018

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 12. apríla 2018

  Uznesenie číslo 37/1804     vo veci správy o kontrole plnenia uznesení. M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   b e r i e  n a  […]