Home » Entries posted by Veronika Chrienová (Page 2)
Stories written by chrienova
Podporte projekt kremnickej škôlky

    Zahlasovať za projekt Materskej školy Dolná môžete TU  

Čítať ďalej …
OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica: Názov pracovného miesta: sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene Rozsah pracovného […]

Čítať ďalej …
Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu  

Čítať ďalej …
Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

  JAR  2018 Od  04. 04. 2018 – 06. 04. 2018 Ul. ČSA – bytovka pri závode Elba Ul. ĆSA – pri Psychiatrickej nemocnici Ul. ĆSA –  vjazd do školy pre sluchovo postihnutú mládež Od 06. 04. 2018 – 09. 04. 2018 Ul. ĆSA – pri „Fínskych domoch“ Ul. ĆSA – pri odbočke na ul. […]

Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 47/1704     vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017  M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017, podľa predloženého návrhu nasledovne: bežné príjmy:                           4 427 399 € kapitálové príjmy:                        832 211 € príjmové […]

Čítať ďalej …
Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie VTL plynovodu, vykonania merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakových plynovodov
Čítať ďalej …
Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do […]

Čítať ďalej …
Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 21.2. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Martin Kapšo, Zdeno Gális,  Alexander Ferenčík, Veronika Chrienová, Program: Informácia o výške príspevku na úpravu tratí Informácia o projekte Jarabica Informácia o oslavách 690. výročia založenia mesta Kremnica Rôzne Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo. Ing. Tileschová na úvod  informovala o výške príspevkov, ktoré boli od 20. januára vyzbierané, a to v sume  9 800,- €. […]

Čítať ďalej …
Žltý minibus dňa 3.3.2018

Žltý minibus bude dňa 3.3.2018 – sobota  jazdiť nasledovne: Kremnica – Skalka    10,00 hod. – 11,00 hod. – 12,00 hod.                                       14,00 hod. – 15,00 hod. – 16,00 hod. Skalka – Kremnica    10,30 hod. – 11,30 hod. – 12,30 hod.                                       14,30 hod. – 15,30 hod. – 16,30 hod.   […]

Čítať ďalej …
Verejná vyhláška

Rozhodnutie – verejná vyhláška

Čítať ďalej …