Veronika Chrienová

3. apríla 2018

Kremničan Juraj Koreň s kamarátom ako prví na svete zdolali a zleteli vrch v Antarktíde

Juraj Koreň a Michal Sabovčík sa do projektu Seven Virgin Summits, ktorý sme predstavili aj v Kremnických novinách, pustili naplno. Prvý ,,panenský vrchol“ už majú za sebou. Dvaja dobrodruhovia sa […]
28. marca 2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica číslo …/2018

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia      Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa § 6 ods. […]
27. marca 2018

Požiare v lesoch a zabezpečenie lesov pred požiarmi

S príchodom prvých slnečných a teplých dní v jarnom období dochádza k prebúdzaniu sa prírody z dlhého zimného spánku. A preto každoročne najmä v tomto skorom jarnom období, ale i v čase dlhotrvajúceho sucha vzniká najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov […]
27. marca 2018

Navrhnutie laureátov na udelenie ocenení mesta

Pri príležitostí výročia založenia Kremnice mesto tradične oceňuje občanov mesta. Laureátov na jednotlivé ocenenia teraz môžu navrhnúť aj sami občania. Udelenie Ceny mesta sa bude konať 15. septembra 2018 v […]
27. marca 2018

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017

Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2017  
27. marca 2018

Zápisnica č. 28 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 19.03. 2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,00 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: Sekretárka […]
27. marca 2018

Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko vydané Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody    
23. marca 2018

Oznam o začatých správnych konaniach

  Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.   Potvrdenie […]