Veronika Chrienová

2. marca 2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu  
2. marca 2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre objemný komunálny odpad z domácností

  JAR  2018 Od  04. 04. 2018 – 06. 04. 2018 Ul. ČSA – bytovka pri závode Elba Ul. ĆSA – pri Psychiatrickej nemocnici Ul. ĆSA –  vjazd do školy […]
2. marca 2018

Uznesenia zo 4. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 24. apríla 2017

Uznesenie číslo 47/1704     vo veci Návrhu 2. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2017  M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   s c h v a ľ […]
1. marca 2018

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vonkajšej inšpekcie VTL plynovodu, vykonania merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakových plynovodov

28. februára 2018

Oznam o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť […]
28. februára 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 21.2. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Martin Kapšo, Zdeno Gális,  Alexander Ferenčík, Veronika Chrienová, Program: Informácia o výške príspevku na úpravu tratí Informácia o projekte Jarabica Informácia o oslavách 690. výročia založenia mesta Kremnica […]
28. februára 2018

Žltý minibus dňa 3.3.2018

Žltý minibus bude dňa 3.3.2018 – sobota  jazdiť nasledovne: Kremnica – Skalka    10,00 hod. – 11,00 hod. – 12,00 hod.                                       14,00 hod. – 15,00 hod. – 16,00 […]
27. februára 2018

Verejná vyhláška

Rozhodnutie – verejná vyhláška