Home » Entries posted by Jozef Donoval
Stories written by donoval
Zber drevného odpadu

Zber drevného odpadu

Mestský úrad v Kremnici v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č.6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi oznamuje občanom mesta Kremnica , že dňa 22.11.2016 sa uskutoční zber drevného odpadu. Zber je určený pre občanov mesta Kremnica., ktorí nemôžu tento odpad skompostovať, alebo použiť ako palivo. Konáre je potrebné upraviť na dĺžku max. 2m a pevne […]

Kremnica oslávi 688 rokov už 17. novembra

Srdečne pozývame na veľkolepé oslavy 688. výročia založenia mesta. Pridajte sa k historickému sprievodu na Mestský hrad o 15.00. O 13.30 si mesto poctíme ekumenickou omšou za Kremnicu v evanjelickom kostole. A deti nech si nezabudnú priniesť lampióny, aby nám o 17.00 posvietili cestu z Mestského hradu do mesta.

Čítať ďalej …

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica alebo elektronicky na adresu: andrea.mutnanska@kremnica.sk do […]

Čítať ďalej …

Uznesenie číslo 110/1609  vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e n a  v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých MsZ v Kremnici. PREZENTÁCIA: 12 ZA: 12 (Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin […]

Čítať ďalej …

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Kremnice č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica v znení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 _________________________________________________________________________ Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. […]

Čítať ďalej …
Čistenie komínov

Oznam Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici

Čítať ďalej …
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Povinnosti občanov Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 […]

Čítať ďalej …
Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2016/2017

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov vo vykurovacej sezóne je predovšetkým nedbalosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie čistenia a kontroly komínov a nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a […]

Čítať ďalej …
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania zmeny stavby pred jej dokončením

Verejnú vyhlášku čítajte po rozkliknutí

Čítať ďalej …
Práce na podmytej ceste by mali začať v polovici októbra

V posledný júlový deň prívalový dážď podmyl a poškodil úsek cesty prvej triedy v smere z Kremnice na Martin, dôsledkom čoho bola 16. augusta 2016 primátorom Kremnice Alexandrom Ferenčíkom vyhlásená mimoriadna situácia. Tá by mala potrvať až do odstránenia závažných poškodení cesty. Predmetný úsek je momentálne úplne uzavretý, výnimku má len dopravná obsluha. Do zákazu […]

Čítať ďalej …
Page 1 of 212